Utskrivet 2018-02-19

Till navigering

Fokusområde - Bedömningsinstrument och frågeformulär

Avancerad postoperativ smärtbehandling och kateterbaserad smärtbehandling vid svåra smärttillstånd

Fallprevention

Munhälsa

Nutrition

Perifer venkateter

Smärtskattning av akut och postoperativ smärta

Sårbehandling

Trycksår