Utskrivet 2018-10-18

Till navigering

Fokusområde - Här behövs lokala anvisningar

Andningsvård

Avancerad postoperativ smärtbehandling och kateterbaserad smärtbehandling vid svåra smärttillstånd

Avfall, farligt

Avvikelse- och riskhantering

Basala hygienrutiner och klädregler

Basic hygiene routines and dress code for health and social care staff

Biopsier

Blodburen smitta

Blodprov, kapillär provtagning

Blodprov, venös provtagning

Central venkateter

Cytostatika, cytotoxiska läkemedel

Delegering och ansvar

Desinfektionsapparatur

Dialys, hemodialys

Dialys, peritonealdialys

Dödsfall, åtgärder inom hälso- och sjukvård

Endoskop, rengöring och desinfektion av värmekänsliga endoskop

Hjälpmedel vid fysiska funktionsnedsättningar

Hörselnedsättning och rehabilitering

Identifikation

Infektioner i magtarmkanalen

Infektionskänsliga patienter

Kateterisering av urinblåsa

Legionella, förebyggande åtgärder

Lumbalpunktion

Läkemedelshantering

Multiresistenta bakterier

Märkning av in- och utfartsvägar

Nefrostomi

Nutrition, enteral

Operationssjukvård

Oxygenbehandling

Perifer venkateter

Personalinfektioner inom hälso- och sjukvård

PICC-line

Ren och steril rutin utanför operationsenheter

Smitta och smittspridning

Sonder, inläggning och skötsel

Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal

Städning, rengöring

Subkutan venport

Sugning av luftvägar

Sårbehandling

Sängen, vårdbädden

Sänggrindar

Thoraxdränage

Trakeostomi

Transfusion av blodkomponenter

Tuberkulos

Tvätthantering

Urininkontinens

Vårdsamverkan

Ögoninstrument, rengöring och desinfektion