Utskrivet 2018-10-18

Till navigering

Fokusområde - Testa dina kunskaper

Afasi, dysartri, dysfagi - vård och bemötande

Analinkontinens - vård och behandling

Arbetsteknik och förflyttningskunskap

Artärkateter

Avancerad postoperativ smärtbehandling och kateterbaserad smärtbehandling vid svåra smärttillstånd

Avvikelse- och riskhantering

Basala hygienrutiner och klädregler

Basic hygiene routines and dress code for health and social care staff

Benmärgspunktion

Biobanker

Biopsier

Blodburen smitta

Blodprov, kapillär provtagning

Blodprov, venös provtagning

Blodtrycksmätning, manuell

Blåsövervakning vid sjukhusvård

Bröstmjölkshantering

Cytostatika, cytotoxiska läkemedel

Delegering och ansvar

Desinfektion

Desinfektionsapparatur

Dokumentation

Dödsfall, åtgärder inom hälso- och sjukvård

EKG

Endoskop, rengöring och desinfektion av värmekänsliga endoskop

Förstoppning

Herpesinfektioner, vård och behandling

Hjärt-lungräddning

Huddesinfektion

Hörselnedsättning och rehabilitering

Identifikation

Infektioner i magtarmkanalen

Infektionskänsliga patienter

Injektioner

Kateterisering av urinblåsa

Kontaktlinser

Lavemang

Ledpunktion

Livsmedelshygien

Lymfödem, vård och behandling

Löss

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter med specificerad mikrobiell renhet

Medicintekniska produkter, sterilisering

Multiresistenta bakterier

Munhälsa

Märkning av in- och utfartsvägar

Nefrostomi

Nutrition

Obduktion, rutiner och beslut

Oxygenbehandling

Patientens rättsliga ställning

Perifer venkateter

Personalinfektioner inom hälso- och sjukvård

Pleuratappning

Pulspalpation, pulsmätning

Sekretess

Skabb

Smitta och smittspridning

Smärtskattning av akut och postoperativ smärta

Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal

Stomi

Sängen, vårdbädden

Sänggrindar

Teamarbete och kommunikation

Telefonrådgivning - ett personcentrerat vårdmöte

Temperaturmätning

Thoraxdränage

Trakeostomi

Transfusion av blodkomponenter

Urininkontinens

Vård i livets slutskede och dödsfall

Vårdsamverkan

Värdesaker, tillhörigheter

Ögoninstrument, rengöring och desinfektion