Utskrivet 2018-10-18

Till navigering

Omvårdnad och behandling

Afasi, dysartri, dysfagi - vård och bemötande

Analinkontinens - vård och behandling

Andningsvård

Arbetsteknik och förflyttningskunskap

Artärkateter

Avancerad postoperativ smärtbehandling och kateterbaserad smärtbehandling vid svåra smärttillstånd

Bedömning enligt ABCDE

Bedömning enligt NEWS

Benamputation, vård och behandling

Blåsövervakning vid sjukhusvård

Central venkateter

Cytostatika, cytotoxiska läkemedel

Dialys, hemodialys

Dialys, peritonealdialys

Dödsfall, åtgärder inom hälso- och sjukvård

Fallprevention

Förstoppning

Hjärt-lungräddning

Hörselnedsättning och rehabilitering

Injektioner

Kateterisering av urinblåsa

Kontaktlinser

Lavemang

Ledpunktion

Lumbalpunktion

Lymfödem, vård och behandling

Magsköljning vid akut förgiftning

Makroskopisk hematuri, vård och behandling

Munhälsa

Nefrostomi

Nutrition

Nutrition, enteral

Nutrition, parenteral

Operationssjukvård

Orörlighet, komplikationer

Oxygenbehandling

Patientens personliga hygien

Perifer venkateter

PICC-line

Pleuratappning

Smärtskattning av akut och postoperativ smärta

Sonder, inläggning och skötsel

Stomi

Subkutan kvarliggande kateter

Subkutan venport

Sugning av luftvägar

Suturer och suturtagning

Sårbehandling

Sänggrindar

Thoraxdränage

Trakeostomi

Transfusion av blodkomponenter

Trycksår

Urininkontinens

Vård i livets slutskede och dödsfall

Ögondroppar, ögonsalva

Ögonproteser

Öronspolning vid vaxpropp