Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Referenser och regelverk

[Avfall, farligt]

Avfallshantering regleras i ett stort antal lagar och föreskrifter. Varje huvudman är skyldig att känna till innehållet i de föreskrifter som reglerar den avfallshantering som verksamheten ger upphov till. Vilka lagar och föreskrifter som gäller beror på verksamhetens karaktär. Referenser och regelverkslistan nedan tar enbart upp den lagstiftning som täcker de texter som ingår i Vårdhandboken. Observera att det finns ändringsförfattningar att ta hänsyn till, se respektive myndighets författningssamling.

Referenser

  1. Nationell plan för allt radioaktivt avfall. Nationell plan för allt radioaktivt avfall. Stockholm: Strålsäkerhetsmyndigheten; 2009.

Regelverk

Svensk författningssamling

SFS 1988:220. Strålskyddslag. Stockholm: Miljö- och energidepartementet.

SFS 1988:293. Strålskyddsförordning. Stockholm: Miljö- och energidepartementet.

SFS 1990:1144. Begravningslag. Stockholm: Kulturdepartementet.

SFS 1998:808. Miljöbalk. Stockholm: Miljö- och energidepartementet.

SFS 2001:512. Förordning om deponering av avfall. Stockholm: Miljö- och energidepartementet.

SFS 2006:263. Lag om transport av farligt gods. Stockholm: Justitiedepartementet.

SFS 2006:311. Förordning om transport av farligt gods. Stockholm: Justitiedepartementet.

SFS 2007:193. Förordning om producentansvar för vissa radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor. Stockholm: Miljö- och energidepartementet.

SFS 2011:927. Avfallsförordning. Stockholm: Miljö- och energidepartementet.

SFS 2015:315. Läkemedelslag. Stockholm: Socialdepartementet.

Socialstyrelsens föreskrifter

SOSFS 2001:8. Försiktighetsmått vid hantering och märkning av sådant biologiskt avfall som kan medföra olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken. Stockholm: Socialstyrelsen.

SOSFS 2005:26. Hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården. Stockholm: Socialstyrelsen. (Ändringsförfattning SOSFS 2009:19, HSLF-FS 2017:24).

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

AFS 2005:1. Mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet. Stockholm: Arbetsmiljöverket. (Ändringsföreskrift AFS 2012:07, AFS 2014:07).

AFS 2005:5. Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt. Stockholm: Arbetsmiljöverket. (Ändringsföreskrift AFS 2009:06).

Naturvårdsverkets föreskrifter

NFS 2005:3. Naturvårdsverkets föreskrifter om transporter av avfall. Stockholm: Naturvårdsverket.

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter

SSMFS 2010:2. Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om hantering av radioaktivt avfall och utsläpp från verksamhet med öppna strålkällor. Stockholm: Strålsäkerhetsmyndigheten.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

MSBFS 2015:9. Föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods. Karlstad: Myndigheten för samhällskydd och beredskap.

MSBFS 2016:8. Föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S). Karlstad: Myndigheten för samhällskydd och beredskap.

Revideringsdatum:
2017-03-20
Reviderad av:
Landstingens och Regionernas Avfallsråd
Manusförfattare:
Nils Topphem, miljösamordnare, Skånes universitetssjukhus , Lund
Faktagranskare:
Åsa Paletun, miljöstrateg, Region Jämtland Härjedalen, Östersund