Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Skärande, stickande och smittförande avfall

[Avfall, farligt]

Definition

Avfall med stickande/skärande egenskaper som varit i kontakt med kroppsvätskor ska även räknas som smittförande avfall (SOSFS 2005:26). Se även texten Smittförande avfall.

Exempel på skärande, stickande och smittförande avfall:

  • Kanyler.
  • Knivblad, lancetter och rakblad.
  • Suturnålar.
  • Rotkanalsfilar.
  • Tandregleringsbågar.
  • Brytampuller.

Emballering och märkning

Avfall med smittförande egenskaper klassas som farligt avfall och även som farligt gods vid transport på väg (ADR-S) (MSBFS 2016:8). Det gäller inte om avfallet har konverterats till icke smittförande avfall genom autoklavering eller annan godkänd metod. Skärande/stickande smittförande avfall ska samlas upp i typgodkända behållare som skyddar mot skär- och stickskador.

  • Behållaren ska förslutas så att avfall eller smittämnen inte kan läcka ut.
  • Behållaren ska vara märkt med etikett för Skärande/stickande smittförande avfall. Etiketten ska vara ifylld och godkänd enligt ADR-S.
  • Behållare kan fyllas till påfyllnadsgränsen, men absolut inte över, innan låsning av locket.
  • Endast det avfall som anges på etiketten får läggas i behållaren.
Bild som visar exempel på etikett för skärande/stickande smittförande avfall
Exempel på etikett för skärande/stickande smittförande avfall

Förvaring

Avfallet förvaras i desinfektionsrum/motsvarande som har, eller har nära anslutning till tvättställ, golvbrunn och tappställe för varmt och kallt vatten. Rummet ska synligt märkas med varningsskylt med den internationella symbolen för biologisk fara. Avfallet ska inte vara åtkomligt för obehöriga. Skärande/stickande/smittförande avfall behöver inte kylförvaras och får förvaras i rumstemperatur i högst tre år.

Bild som visar exempel på varningsskylt Smittförande avfall
Exempel på varningsskylt Smittförande avfall

Slutbehandling

Skärande och stickande avfall ska destrueras genom förbränning.Vid konvertering till icke smittförande avfall måste fortfarande avfallets stickande och skärande egenskaper tas i beaktan.

Hantering och förpackning inom hemsjukvården

Transporter av detta farliga avfall är undantaget ADR-S (MSBFS 2016:8).

Sjukvårdshuvudmannen ansvarar inte för kanyler och annat smittförande avfall som uppkommer i samband med egenvård, till exempel kanyler från insulininjektioner. Detta avfall tas om hand enligt anvisningar som lämnas av kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd.

Personal i hemsjukvården

Personal i hemsjukvården ska ha med sig typgodkänd förpackning för att samla in smittförande, skärande och stickande avfall. En förpackning får användas till flera patienter om den återförs till den ordinarie arbetsplatsen samma dag som den har använts.

Om förpackningen används till en enstaka patient kan den förvaras hos patienten till dess att den har fyllts enligt tillverkarens anvisningar. Sedan ska den återföras till den ordinarie arbetsplatsen.

Revideringsdatum:
2017-03-20
Reviderad av:
Landstingens och Regionernas Avfallsråd
Manusförfattare:
Nils Topphem, miljösamordnare, Skånes universitetssjukhus , Lund
Faktagranskare:
Åsa Paletun, miljöstrateg, Region Jämtland Härjedalen, Östersund
Illustratör:

Bildexempel på varningsskylt och etikett Falu lasarett