Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Referenser och regelverk

[Bemötande i vård och omsorg, värdegrund]

 1. Blennberger E, Johansson B. Värdigt liv och välbefinnande : äldreomsorgens värdegrund och brukarinflytande i tolkning och praktik. Solna: Gothia Fortbildning; 2010.
 2. Egidius H. Etik och profession : i en tid av ökande privatisering och myndighetskontroll. Stockholm: Natur & Kultur; 2011.
 3. Nordenfelt L. Värdighet i vården av äldre personer. Lund: Studentlitteratur; 2010.
 4. Skyddade personuppgifter. Skatteverket.
 5. Ekman I, redaktör. Personcentrering inom hälso- och sjukvård: från filosofi till praktik. 1. uppl. Stockholm: Liber; 2014.
 6. Stewart M. Towards a global definition of patient centred care. BMJ. 2001;322(7284):444-5. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11222407
 7. Mead N, Bower P. Patient-centred consultations and outcomes in primary care: a review of the literature. Patient Educ Couns. 2002;48(1):51-61. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12220750
 8. Folkhälsorapport 2009. Stockholm: Socialstyrelsen; 2009.
 9. Client Centered Care. Ontario, Canada: Registered Nurses Association of Ontario (RNAO); 2002 (rev. 2006).
 10. Bradley VJ. Evolution of a new service paradigm. In: Bradley VJ, Ashbaugh JW, Blaney BC, editors. Creating individual supports for people with developmental disabilities : a mandate for change at many levels. Baltimore: Paul Brookes; 1994.
 11. Edvardsson D. Personcentrerad omvårdnad - definition, mätskalor och hälsoeffekter. I: Edvardsson D, red. Personcentrerad omvårdnad i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur; 2010.
 12. Ekman I, Wolf A, Olsson LE, Taft C, Dudas K, Schaufelberger M, et al. Effects of person-centred care in patients with chronic heart failure: the PCC-HF study. Eur Heart J. 2012;33(9):1112-9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21926072
 13. Olsson LE, Jakobsson Ung E, Swedberg K, Ekman I. Efficacy of person-centred care as an intervention in controlled trials - a systematic review. J Clin Nurs. 2013;22(3-4):456-65. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23231540
 14. Jutterström L. Illness integration, self-management and patient-centred support in type 2 diabetes [doktorsavhandling]. Umeå: Umeå universitet; 2013.
 15. Bertakis KD, Azari R. Patient-centered care is associated with decreased health care utilization. J Am Board Fam Med. 2011;24(3):229-39. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21551394
 16. Mount B. Person-centered planning : finding directions for change using personal futures planning. New York: Graphics Futures Inc.; 1992.
 17. Sahm LJ, Wolf MS, Curtis LM, Behan R, Brennan M, Gallwey H, et al. What's in a label? An exploratory study of patient-centered drug instructions. Eur J Clin Pharmacol. 2012;68(5):777-82. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22127619
 18. Eldh AC, Ekman I, Ehnfors M. Considering patient non-participation in health care. Health Expect. 2008;11(3):263-71. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18816322
 19. Hörnsten A, Lundman B, Selstam EK, Sandstrom H. Patient satisfaction with diabetes care. J Adv Nurs. 2005;51(6):609-17. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16129011
 20. Docteur E, Coulter A. Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård : en extern utvärdering och sex rekommendationer för förbättring. Solna: Myndigheten för vårdanalys; 2013.
 21. Sand L, Strang P. När döden utmanar livet : om existentiell kris och coping i palliativ vård. Stockholm: Natur & kultur; 2013.
 22. Miller WR, Rollnick S. Motiverande samtal : att hjälpa människor till förändring. 3., rev. och utök. utg. Stockholm: Natur & Kultur; 2013.
 23. Udo C, Melin-Johansson C, Henoch I, Axelsson B, Danielson E. Surgical nurses' attitudes towards caring for patients dying of cancer - a pilot study of an educational intervention on existential issues. Eur J Cancer Care (Engl). 2014;23(4):426-40. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24471991
 24. Svensk sjuksköterskeförening. Personcentrerad vård. 2016.

Regelverk

SFS 2014:821. Patientlag. Stockholm: Socialdepartementet.

SFS 2017: 30. Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Socialdepartementet.

Revideringsdatum:
2018-04-24
Manusförfattare:
Åsa Hörnsten, professor, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet
Camilla Udo, fil.dr Hälsovetenskap, lektor i socialt arbete , Högskolan Dalarna, Falun
Samordning av bemötandetexter utifrån olika perspektiv, Åsa Hörnsten och Camilla Udo
Faktagranskare:
Katarina Hjelm, professor, Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap, Uppsala Universitet