Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Lokala anvisningar

[Blodburen smitta]

Denna text gäller även barn

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom ämnet blodburen smitta 

kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • Hantering av stick- och skärskador, rutiner för provtagning och anvisningar för dokumentation.
  • Vaccination av personal. Lokala anvisningar ska finnas inom varje verksamhet gällande erbjudande av vaccination för personal utifrån riskbedömning.
  • Märkning av provrör och remisser. Observera att allt blod ska behandlas som potentiellt smittsamt. En märkning med blodsmitta kan medföra att omärkt och märkt blod hanteras på olika sätt vilket inte är önskvärt.
  • Hantering av kroppsvätskor inom olika verksamheter. Se lokala anvisningar och i förekommande fall Läkemedelsverkets föreskrifter.
Revideringsdatum:
2018-07-03
Reviderad av:
Anette Kullgren, hygiensjuksköterska, fil mag, Vårdhygien Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Åsa Alsiö, överläkare/adjungerad lektor, Infektionskliniken samt utbildningsenhet Skaraborgs sjukhus
Manusförfattare:

Hans Jörbeck, hygienöverläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Kerstin Mannerqvist, hygiensjuksköterska, Smittskyddsinstitutet, Solna

Faktagranskare:
Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare och verksamhetschef, Smittskydd Västra Götaland