Utskrivet 2018-11-14

Till navigering

Referenser och regelverk

[Blodburen smitta]

Denna text gäller även barn

Nedanstående referenser gäller generellt för texterna i ämnet

Jörbeck H, Samuelson A. Blodburen smitta. I: Att förebygga vårdrelaterade infektioner: ett kunskapsunderlag. Stockholm: Socialstyrelsen; 2006. s. 254-276

Bäckman N, Edwardsson S. Hygienrutiner i tandvården. I: Att förebygga vårdrelaterade infektioner: ett kunskapsunderlag. Stockholm: Socialstyrelsen; 2006.

Laurell M. Prionsjukdomar. I: Att förebygga vårdrelaterade infektioner: ett kunskapsunderlag. Stockholm: Socialstyrelsen; 2006. s. 416-426

Behandling av kronisk hepatit B-infektion hos vuxna och barn: uppdaterad behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket. 2007(5):39-55. 

Läkemedelsbehandling av hepatit C-virusinfektion hos vuxna och barn 2017 - Behandlingsrekommendation. Svenska läkaresällskapet, Referensgruppen för Antiviral Terapi (RAV). 2017.

Rekommendationer om vaccination mot hepatit B, Profylax med vaccin och immunoglobulin – före och efter exposition. Folkhälsomyndigheten. 2018.

Carlson M, Lundberg S. Stick- och skärskador samt blodexponering i vården. Stockholm: Vårdförbundet, Sjukvårdens Leverantörsförening (SLF); 2005.

CDC - Centers for disease control and prevention

Folkhälsomyndigheten

Regelverk

AFS 2001:3. Användning av personlig skyddsutrustning. Stockholm: Arbetsmiljöverket. (Ändring AFS 2010:11).

AFS 2005:1. Mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet. Stockholm: Arbetsmiljöverket. (Ändring  AFS 2012:7).

SFS 2004:168. Smittskyddslag. Stockholm: Socialdepartementet.

SOSFS 2015:10. Basal hygien i vård och omsorg. Stockholm: Socialstyrelsen. (Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:6)

Revideringsdatum:
2018-07-03
Reviderad av:
Anette Kullgren, hygiensjuksköterska, fil mag, Vårdhygien Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Åsa Alsiö, överläkare/adjungerad lektor, Infektionskliniken samt utbildningsenhet Skaraborgs sjukhus
Manusförfattare:

Hans Jörbeck, hygienöverläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Kerstin Mannerqvist, hygiensjuksköterska, Smittskyddsinstitutet, Solna

Faktagranskare:
Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare och verksamhetschef, Smittskydd Västra Götaland