Utskrivet 2014-04-23

Till navigering

Tillvägagångssätt

[Blodtrycksmätning]

Armen i rätt nivå

Vid liggande blodtrycksmätning ska armen (a. brachialis) komma i hjärthöjd, egentligen höger förmaks höjd [5-7]. Med en nivåkudde som är vändbar (HELP-kudden bland annat) kan armen placeras i rätt höjd. Utan nivåkudde blir blodtrycket något högre än med nivåkudde (artären kommer under hjärtnivå). Handflatan ska vara vänd uppåt.

Vid sittande blodtrycksmätning ska armen placeras i ett armstöd som kan ställas in så att armen kommer i rätt läge, det vill säga i höjd med mitten av sternum [7,8]. Handflatan vänds uppåt. Var noga med att armens läge möjliggör att a.brachialis kan palperas och lätt avlyssnas med stetoskopet.

Vid stående blodtrycksmätning ska armen hänga avslappnad rakt ned och mätningen sker efter 1-2 minuter. Vid misstanke om ortostatism (blodtrycksfall vid lägesändring från liggande till stående) mäts det omedelbart vid stående. För att blodtrycksmanschetten inte ska glida ned kan man hålla kvar stetoskopets membran över artären och övriga handen runt armen.

Tillvägagångssätt (vid icke akuta tillstånd)

Informera patienten om hur undersökningen går till. Patienten ska inte dricka kaffe, te, snusa eller röka 30 minuter innan blodtrycksmätning [9-10]. Både palpatorisk och auskultatorisk mätning bör utföras.

Kroppsställning och vila

 • Patienten vilar tyst i minst 5 minuter. Tystnad även under mätningen. [5]
 • Benen ska inte vara korsade varken vid sittande eller liggande blodtryck [5,11-13]
 • Fötterna ska vara stadigt i golvet och ryggen mot bra ryggstöd vid sittande [2,9]
 • Armen ska vara avslappnad och handflatan uppåt.
 • Armen ska vara i hjärthöjd med hjälp av nivåkudde om patienten ligger ned [7]
 • Vid blodtrycksmätning i sittande ska det finnas armstöd och armen ska placeras i höjd med mitten av sternum [6,7]

Blodtrycksmanschetten

 • Inga stasande klädesplagg ovanför eller under manschetten [6]
 • Rätt manschettbredd utprovas innan mätningen
basala_hygienrutiner.gif

Tillämpa basala hygienrutiner

Gör så här:

viktigt.gif

Blodtrycket får aldrig mätas i en arm med fistel för hemodialys. Det bör inte heller mätas i en arm där lymfkörtelutrymning utförts i axillen.

 • Mät alltid i samma arm [2,3]
 • Placera blodtrycksmanschetten 2-2,5 cm cm ovanför armvecket
 • Palpera a.radialis eller a.brachialis för att mäta det palpatoriska blodtrycket (se nedan) för att inte missa ett ”silent gap” (se förklaring under rubriken Att tänka på)
 • Ta därefter ett auskultatoriskt blodtryck (se nedan)
 • Vid 2 mätningar efter varandra, vänta en minut mellan mätningarna och töm gärna venstasen genom att lyfta armen. Töm också manschetten helt på luft
 • Dokumentera datum, klockslag, läge, arm och manschettbredd

Vid första mättillfället ska blodtrycket alltid mätas i båda armarna. Om patienter är äldre än 60 år, har diabetes eller medicinerar för högt blodtryck bör även ett stående blodtryck mätas efter 1 minut.

Blodtrycket är lägst på natten, blir högre på morgontimmarna och sjunker på kvällen [14].

Vid blodtrycksmätning på mottagning, ta 2-3 blodtrycksvärden då blodtrycket ofta sjunker lite efter några minuter. Notera medelvärdet i journalen, med 2 mmHg när. Notera alltid i vilken arm blodtrycket mäts så att blodtrycket mäts i samma arm efterföljande mottagningsbesök .

Palpatorisk mätning

 1. Placera blodtrycksmanschetten stadigt men inte för hårt kring överarmen (2 fingrar ska kunna placeras under manschetten).
 2. Palpera pulsen i a.radialis (på tumsidan i handleden) eller a.brachialis (på lillfingersidan i armvecket).
 3. Pumpa upp manschetten tills pulsen upphör att kännas och 30 mmHg till. Släpp sedan ut trycket med 2-3 mmHg/s och vid det manschettryck då pulsen återkommer är värdet för det systoliska blodtrycket.

Den palpatoriska metoden är mycket bra vid akuta tillstånd också då man förutom ett snabbt mätt blodtryck får en känsla för patientens tillstånd genom att känna pulsens fyllnad och hudens temperatur. Endast det systoliska blodtrycket erhålls med denna metod.

En snabbare metod, när även ett auskultatoriskt blodtryck ska mätas direkt efter och man bara vill försäkra sig om att inte missa silent gap, är att uppskatta det systoliska blodtrycket genom att känna på pulsen, pumpa upp manschetten och notera när pulsen försvinner och sen släppa ut luften direkt. Obs! I filmen visas endast den fullständiga palpatoriska mätmetoden.

Auskultatorisk mätning

Auskultatorisk mätning sker efter den palpatoriska mätningen.

 1. Palpera ut a.brachialis och lägg stetoskopet där pulsen kändes (bra om man redan känt ut den vid palpatoriska mätningen).
 2. Pumpa upp manschetten till 30 mmHg över det palpatoriska blodtrycksvärdet.
 3. Släpp därefter ut trycket med 2-3 mmHg/sekund. De första pulsslag som hörs (även om det är svagt) är det systoliska blodtrycksvärdet. Ljuden ändrar karaktär och upphör så småningom, vilket är det diastoliska blodtrycksvärdet.

Rengöring av blodtrycksmanschett och stetoskop

Alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider används för att rengöra manschett och stetoskop efter mätningen.

Att tänka på vid blodtrycksmätning

Lyssna och mäta

 • Vid framför allt högt blodtryck kan ett ”silent gap” (auskultatoriskt gap) uppträda. Det innebär en tyst period mellan systole och diastole. Exempel: Blodtrycket är 180/80. Vid mätningen hörs ljuden först vid 180 men vid 160 blir det tyst och det är tyst till 120 då pulsljuden åter hörs. Därefter upphör de helt vid 80.
 • Det systoliska värdet vid förmaksflimmer är det värde där minst 2 slag i rad hörs [15]. Ibland kan ett första slag höras och därefter uppstår en kort paus innan flera slag efter varandra hörs.
 • Vid oregelbunden rytm (förmaksflimmer vanligast) ska minst två värden mätas och medelvärdet av dessa noteras. Detta beroende på att hjärtslagen har olika slagvolym och det ger lite olika blodtrycksvärden vid mätningar. Vid framför allt förmaksflimmer når inte alla blodvågor ut till armarna, det vill säga hjärtats egentliga slagfrekvens är högre än den pulsfrekvens som kan kännas/höras i a.brachialis.
 • Vid stela kärl eller aortaindufficiens kan det diastoliska blodtrycket höras ända ned till 0 mmHg.
 • Om blodtrycksvärdet är olika i armarna ska blodtrycket fortsättningsvis alltid mätas i armen med högst blodtryck.
 • ”White coat syndrom” innebär att patienterna får ett falskt för högt blodtrycksvärde  när de kommer till läkare eller annan vårdpersonal.

Teknik

 • Det är viktigt att inte trycka stetoskopet för hårt mot artären. Då kan kärlet komprimeras och pulsljuden utebli.
 • Visaren på manometern börjar ofta ”slå” när man mäter blodtrycket. Det kan den göra högt över det systoliska värdet och går inte att använda som mätmetod.

Andra mätmetoder

Doppler

 • Vid mycket låga blodtryck och hos en patient i chock kan en doppler användas istället för stetoskop. Blodtrycksmanschetten sätts på som vanligt. Placera dopplerproben (med gel) över a. brachialis. Pulsljuden förstärks och hörs ut i rummet. Pumpa upp manschetten tills ljuden upphör och släpp sedan trycket som vanligt.

Automatiska blodtrycksmätare

 • De automatiska blodtrycksmätarna mäter medelblodtrycket med en oscillometrisk mätmetod och beräknar därefter det systoliska och diastoliska blodtrycket utifrån det. Dessa mätare är inte tillförlitliga vid högt och lågt blodtryck, hög och låg puls eller rytmrubbningar (förmaksflimmer vanligast) [16-22].
Revideringsdatum:
2012-12-18
Manusförfattare:

Elisabeth Marklund, klinisk adjunkt, Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset, Uppsala

Faktagranskare:

Bo Carlberg, universitetslektor, överläkare, Folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet

Fotograf:

Originalfilm av Elisabeth Marklund i samarbete med Medfarm DoIT, Uppsala universitet

Dela information

Dela |

© Inera AB