Utskrivet 2018-12-10

Till navigering

Referenser och regelverk

[Cytostatika, cytotoxiska läkemedel]

  1. FASS. Skyddsinformation: fakta för förskrivare. Läkemedelsindustriföreningen (LIF).
  2. Arbetsmiljöverket. Stockholm.
  3. Hedmer M, Jönsson BAG and Nygren O. Development and validation of methods for environmental monitoring of cyclophosphamide in workplaces. Journal of Environmental Monitoring 2004;6:979. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15568047
  4. Hedmer M, Wohlfasrt G. Hygienic guidance values for wipe sampling of antineoplastic drugs in Swedish hospitals. J Environ Monit 2012 Vol 47(7); 1968-1975.
  5. Hedmer et al. Surface Contamination of Cyclophosphamide Packing and Surface Contamination with Antineoplastic Drugs in a Hospital Pharmacy in Sweden. The Annals of Occupational Hygiene. 2005 Oct;49:629-37. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16126760
  6. Wengström Y, Foubert J, Margulies A, Roe H, Bugeia S. Extravasering: Riktlinjer 2007. [Extravasation Guidelines 2007]. London: European Oncology Nursing Society (EONS); 2007.

Nedanstående referenser gäller generellt för texterna i ämnet

Arbets- och miljömedicin Syd.

Hassan M,  Ljungman P. Cytostatika. Stockholm: Liber, 2003.

Regionala cancercentrum i samverkan.

Regionala cancercentrum i samverkan. Nationella Regimbibliotektet.

Sjuksköterskor i cancervård. www.cancervard.se

Åtgärder vid extravasering av cytostatika:nationella anvisningar, version 1. Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro; 2013 (pdf).

Regelverk

AFS 2001:1. Systematiskt arbetsmiljöarbete. Stockholm: Arbetsmiljöverket. (Ändringsföreskrifter AFS 2003:4, AFS 2008:15).

AFS 2005:5. Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt. Stockholm: Arbetsmiljöverket. (Ändringsföreskrift AFS 2009:6).

AFS 2007:05. Gravida och ammande arbetstagare. Stockholm: Arbetsmiljöverket. (Ändringsföreskrifter AFS 2014:24, AFS 2014:41).

AFS 2009:6 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter (AFS 2005:5) om cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt samt allmänna råd om
tillämpningen av föreskrifterna.

HSLF-FS 2017:37. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården. Stockholm: Socialstyrelsen.

SSMFS 2008:51. Grundläggande bestämmelser för skydd av arbetstagare och allmänhet vid verksamhet med joniserande strålning. Stockholm: Strålsäkerhetsmyndigheten.

Revideringsdatum:
2018-01-05
Reviderad av:

Anki Delin Eriksson, verksamhetsutvecklare, specialistsjuksköterska fil.mag, Verksamhet Onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Manusförfattare:

Nationella nätverket för sjuksköterskor med intresse för cytostatikahantering, genom Helena Hansson, sjuksköterska, Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Linköping.

Faktagranskare:
AnnSofie Fyhr, leg. apotekare, Regionalt cancercentrum syd