Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Testa dina kunskaper

[Dokumentation]

Här kan du testa dina kunskaper. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Patientjournalen har betydelse för att säkerställa en god och säker vård. Vad ska ingå i journalen?

Patientjournalen ska spegla stegen i vårdprocessen från bedömning till resultat. Innehållet kommer därför att:

Vårdgivaren ansvarar för att det finns rutiner för journalföring exempelvis när det gäller samtycken eller önskemål om vård och behandling. Vem som har skyldighet att föra journal bestäms av:

Dokumentation med nationellt fastställda begrepp, termer och klassifikationer ger möjlighet att sammanställa statistik. Vilken nytta kan dras av sådan statistik?

Patientjournalen ska innehålla vissa fastställda uppgifter: Bakgrund till vården, vårdplan, diagnos, mål, åtgärder/ordinationer och effekter av vården. Hur klassificeras omvårdnadsdiagnoser?

Samordnad vårdplanering ska ske inför utskrivning av en patient från slutenvård till öppenvård eller socialtjänst. Avsikten med vårdplaneringen är:

När i tiden ska en journalanteckning inom öppenvården skrivas?

Vad är inre sekretess?

Revideringsdatum:
2018-09-03