Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Omhändertagande

[Endoskop, rengöring och desinfektion av värmekänsliga endoskop]

Till en medicinteknisk produkt avsedd för flergångsbruk ska tillverkaren tillhandahålla information på svenska om hur rengöring, desinfektion och eventuell sterilisering ska utföras mellan varje användningstillfälle. För återsteriliserbara produkter ska minst en detaljerad och utvärderad metod för rengöring och desinfektion, både manuell och maskinell, specificeras.

Endoskop och tillbehör ska vara rengjorda och desinfekterade på ett sådant sätt att det inte finns någon risk att ett smittämne överförs från en patient till en annan. Endoskop ska vara minst höggradigt rena (high level disinfection).

En diskdesinfektor med kemisk desinfektion för värmekänsliga endoskop ersätter inte den första manuella rengöringen. Det är omöjligt att desinfektera ett ofullständigt rengjort endoskop. Proteiner fixeras och biofilm bildas i endoskopets kanaler.

basala_hygienrutiner.gif

Tillämpa basala hygienrutiner

Vid omhändertagande av endoskop använd engångshandskar med långt skaft och engångsplastförkläde med lång ärm eller engångsskyddsrock med våtstark front och ärm. Vid arbetsmoment där stänkrisk finns används visir alternativt vätsketätt munskydd klass IIR och ögonskydd.

Omhändertagande av instrument efter undersökning av patient med Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (CJD)

Instrument som haft kontakt med luktepitel (finns överst i näshålan), hjärna, ryggmärg, likvor, kraniala och spinala ganglier eller bakre ögat (näthinna) utgör risk för smitta med den CJD som funnits i Sverige. Dessa instrument placeras i karantän tills diagnos bekräftas eller utesluts. Vårdhygienisk expertis ska kontaktas. Finns misstanke om ovanliga, atypiska former av CJD som till exempel vCJD tillkommer särskilda åtgärder. Kontakta vårdhygienisk expertis.

Risk för smittöverföring via endoskop

Smittöverföring och infektion i samband med endoskopiundersökningar beror mestadels på att avsteg gjorts från standardiserade rengörings- och desinfektionsprocesser. Det är viktigt att alla delar i såväl den manuella rengöringsprocessen som i den maskinella validerade processen blir utförda. Se tillverkarens anvisning.

tillverkarens_bruksanvisning.gif

Se tillverkarens bruksanvisning

Orsaker till bristande desinfektion eller återkontaminering av endoskop:

 • Bristfällig manuell rengöring.
 • Fixering av organiskt material, till exempel proteiner.
 • Olämpliga desinfektionsmedel. Medlet ska vara anpassat till valda processer.
 • Bristfälligt underhåll av diskdesinfektorer.
 • Bristfällig validering och upprepad processkontroll av desinfektionsprocessen.
 • Defekt anslutning mellan endoskop och diskdesinfektor.
 • Dålig torkning av endoskopets kanaler.
 • Återkontaminering efter desinfektion.
 • Skada på endoskopets invändiga och/eller utvändiga ytor.
 • Skada på tilläggsutrustning/tillbehör.

I undersökningsrum/behandlingsrum/operationssal

Direkt efter utförd undersökning:

 • Sug igenom endoskopets samtliga kanaler med vatten tills vattnet i sugslangen ser rent ut.
 • Till vissa endoskop ska speciell spoladapter för luft/vattenventil anslutas, se tillverkarens bruksanvisning. Använd den alternativa spoladaptern cirka 30 sekunder.
 • Våttorka endoskopet med mjuk luddfri torkduk.
 • Har endoskopet vinklingsbrygga spolas dess kanal igenom.
 • Använd endoskopisk utrustning transporteras till desinfektionsrum för fortsatt manuell rengöring och avslutande maskinell rengöring och desinfektion. Manuell rengöring görs i desinfektionsrum för att minska risken för kontaminering i undersökningsrum/behandlingsrum/operationsrum.
 • Rengör och desinfektera förorenade ytor som till exempel på ljuskälla, processor, instrumentbord samt övriga patientnära ytor som förorenats.

I desinfektionsrum

Det utrymme som används vid rengöring och desinfektion av endoskop och tillbehör ska vara utformat så att rena och orena ytor separeras. Rummet ska vara ventilerat så att gränsvärdena för det aktuella desinfektionsmedlet i luft inte överskrids.

I samband med ombyggnation eller planering av ny enhet, beakta möjligheten att skapa två separata rum som avdelas via så kallade genomräckningsmaskiner. Överväg behov av golvbrunn med tanke på vattenläckage och läckage av desinfektionsmedel som behöver spolas bort/sanering utföras.

Använt endoskop rengörs och desinfekteras snarast efter avslutad undersökning/behandling, även då endoskopskydd används. Dröjer detta mer än 30-60 minuter, se tillverkarens anvisning.

tillverkarens_bruksanvisning.gif

Se tillverkarens bruksanvisning

Gör så här:

 • Ta bort samtliga ventiler och adaptrar och eventuell distal kåpa. Rengör dessa mekaniskt med mjuk borste. Rengör därefter i ultraljudsbad. Följ tillverkarens anvisning avseende vattenmängd, rengöringsmedel, tid och temperatur.
 • Placera ventiler och adaptrar och eventuell distal kåpa i en trådkorg eller motsvarande för rengöring och desinfektion i diskdesinfektor för värmedesinfektion. Diskdesinfektor för kemisk desinfektion används endast till värmekänsliga endoskop.
 • Kontrollera att sonden inte är skadad. Efter godkänd läcktest sänks endoskop ner i diskho eller motsvarande (risk för stänk minskas) med handvarmt vatten och rengöringsmedel. Följ tillverkarens anvisning avseende dosering, tid och temperatur.
 • Borsta alla kanaler och ventilmynningar med därför avsedd borste minst 3 gånger eller till dess att synlig smuts avlägsnats. Det är viktigt att borstarnas storlek är anpassad till kanalernas lumen och längd. Engångsborstar rekommenderas. Används flergångsborstar kontrollera att dessa är hela och borsten intakt.
 • Om endoskopet har vinklingsbrygga, borsta med vinklingsbryggan öppen och stängd.
 • Avlägsna den distala hättan på instrumentet om sådan finns, rengör och desinfektera i diskdesinfektor med värmedesinfektion.
 • Finns extra spolkanal spolas denna igenom.
 • Skölj endoskopet efter avslutad rengöring.
 • Placera endoskopet på avsedd plats i diskdesinfektor för värmekänsliga endoskop - anslut samtliga kanaler inklusive läcktest.
 • Kontrollera efter avslutad process att kopplingar varit korrekt anslutna och att processen är korrekt genomförd.
 • Flergångsborstar byts mellan varje endoskop. Engångsborstar kasseras efter avslutad användning.
 • Byt vatten och rengöringsmedel mellan varje endoskop.
 • Rengör och desinfektera diskho eller motsvarande mellan varje endoskop.
tillverkarens_bruksanvisning.gif

Se tillverkarens bruksanvisning

Tillbehör

Använd om möjligt engångstillbehör.

Flergångstillbehör

 • Ta isär tillbehöret om detta är möjligt.
 • Spola igenom om detta är möjligt.
 • Rengör med borste.
 • Rengör i ultraljudsapparat, följ tillverkarens anvisning.
 • Rengör och desinfektera i diskdesinfektor för värmedesinfektion.
 • Sterilisera de tillbehör som
  • penetrerar hud och slemhinna
  • används vid cystoskopi
  • används vid ERCP
  • används vid bronkoskopi.

Vattenbehållare

Vattenbehållare inklusive lock och slang rengörs och desinfekteras dagligen i diskdesinfektor avsedd för värmedesinfektion. ERCP-instrumentets vattenbehållare med tillhörande lock och slang skall vara sterila.

Manuell rengöring och desinfektion

Manuell rengöring och desinfektion av endoskop är omöjlig att validera och avråds från ur såväl arbetsmiljö- som kvalitetsaspekter. Verksamhetschefen ansvarar för att rutin upprättas och efterföljs.

Maskinell rengöring och desinfektion i diskdesinfektor med desinfektion av slutsköljvatten

Endoskop ska rengöras och desinfekteras genom en kvalitetssäkrad process med maskinell rengöring och desinfektion i diskdesinfektor. Slutsköljvattnet ska vara fritt från legionellabakterier, mykobakterier samt Pseudomonas aeruginosa. Om slutsköljvatten trots sterilfiltrering/desinfektion inte har tjänlig mikrobiologisk kvalitet ska verksamhetschef och vårdhygienisk expertis kontaktas för bedömning av åtgärd.

Diskdesinfektor utan sterilfiltrering eller desinfektion av slutsköljvatten

Denna typ av diskdesinfektorer förekommer ytterst sällan. Verksamhetschef och vårdhygienisk expertis ska kontaktas för bedömning och genomgång av rutiner.

Förvaring av endoskop och tillbehör

Desinfektera händer före hantering av rena endoskop och tillbehör. Förvaring och hantering ska ske så att renhetsgrad bibehålls. Endoskop ska förvaras torrt och dammfritt. Endoskop förvaras i skåp med filtrerad tilluft. Finns inte detta förvaras endoskop i skåp med stängd dörr.

Endoskop som förvaras i skåp utan kontrollerad miljö ska genomspolas med U-sprit 70%  före förvaring så att kvarstående vatten avlägsnas. Inför användning ska endoskopet genomspolas och avtorkas med U-sprit 70%.

Kontroll av diskdesinfektor för värmekänsliga endoskop

Kontroll som utförs av tekniker

Kontroll av maskinens funktion samt bakteriologisk- och rengöringskontroll av endoskop utgör en del av valideringen, den upprepade processkontrollen (UPQ) samt vid funktionsunderhåll (FU). UPQ och FU ska utföras minst årligen.

Kontroll som utförs av vårdpersonal

Bakteriologisk kontroll av slutsköljvatten avseende totalantalet bakterier (< 10 cfu/100 mL), förekomst av legionellabakterier, mykobakterier och Pseudomonas aeruginosa kontrolleras kvartalsvis. Om slutsköljvattenprovet inte har tjänlig mikrobiologisk kvalitet kontaktas vårdhygienisk expertis för bedömning av åtgärd. Diskdesinfektorn används inte i avvaktan på besked.

Handlingsplan vid driftstörning av diskdesinfektor för värmekänsliga endoskop

Vid respektive enhet ska det finnas en upprättad handlingsplan i händelse av driftstörning av diskdesinfektor för värmekänsliga endoskop. Verksamhetschefen har ansvar för att denna handlingsplan finns.

Låneendoskop och endoskop före/efter reparation

 • Låneendoskop och reparerade endoskop rengöras manuellt och genomgår därefter fullvärdig maskinell process innan de tas i bruk.
 • Endoskop som sänds för reparation rengörs och desinfekteras efter anvisning av tillverkare/mottagare.
 • Låneendoskop rengörs manuellt och genomgår därefter fullvärdig maskinell process innan de återsänds.
 • En beskrivning av genomförd rengöring och desinfektion bör medfölja endoskopet.
Revideringsdatum:
2017-08-23
Reviderad av:
Aino Kempe, hygiensjuksköterska, Vårdhygien, NU-sjukvården Marlene van Doesburg, hygiensjuksköterska, Vårdhygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Representant från SEGP, Svensk Förening för Endoskopi och Gastroenterologi Personal
Manusförfattare:

Arbetsgrupp bestående av representanter från Svensk förening för Endoskopi och Gastroenterologi Personal, Svensk Förening för Vårdhygien och medicinteknisk expertis

Faktagranskare:
Vårdhygien Stockholm