Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Referenser och regelverk

[Hjälpmedel vid fysiska funktionsnedsättningar]

 1. SS-EN ISO 9999:2011. Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning - Klassificering och terminologi (ISO 9999:2011). 4 uppl. Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2011.
 2. Definitioner av välfärdsteknologi: Myndigheten för välfärdsteknologi, 2016.
 3. Koder för funktionstillstånd (ICF/ICF-CY) Stockholm: Socialstyrelsen.
 4. Utbildningsmaterial om ICF och ICF-CY Stockholm: Socialstyrelsen.
 5. Förskrivning av hjälpmedel – Stöd vid förskrivning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning 2016. Stockholm: Socialstyrelsen. (reviderad augusti 2017)
 6. Wärnberg L. Bruksanvisningar till hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning 2010. Vällingby: Hjälpmedelsinstitutet; 2010.
 7. Gardner P, Muller M, Prior B, So K, Tooze J, Eum L, et al. Wheelchair cleaning and desinfection in Canadian health care facilities: “That´s wheelie gross!” American Journal of Infection Control. 2014; 42: 1173-7.
 8. Kramer A, Schwebke I, Kampf G. How long do nosocomial pathogens persist on inanimate surfaces? BMC Infectious Diseases. 2006; 6: 130.
 9. Otter, J. Yezli, S. and French, G. The Role Played by Contaminated Surfaces in the Transmission of Nosocomial Pathogens. Infection Control and Hospital Epidemiology. 2011; vol. 32; 7: 687-699.
 10. Svensk förening för vårdhygien, 2012. Städning i vårdlokaler. SIV. Vårdhygieniska riktlinjer och rekommendationer för städ och vårdpersonal. Sid 32-35.
 11. SS-EN ISO 10535:2007. Lyftar för personer med funktionshinder (personlyftar) - Krav och provningsmetoder (10535:2006). 2 uppl. Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2007

 

Regelverk

AFFS 2015:2. Arbetsförmedlingens allmänna råd om tillämpning av förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga. Stockholm: Arbetsförmedlingen.

AFS 2005:1. Arbetsmiljöverkets författningssamling. Mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet (Ändringar införda till och med 1 maj 2013).

LVFS 2003:11. Medicintekniska produkter. Uppsala: Läkemedelsverket.

SFS 1977:1160. Arbetsmiljölag. Stockholm:Socialdepartementet

SFS 1991:1046. Förordning om bidrag till arbetshjälpmedel. Stockholm: Socialdepartementet.

SFS 1992:1574. Lag om bostadsanpassningsbidrag m.m. Stockholm: Socialdepartementet.

SFS 1993:387. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Stockholm: Socialdepartementet.

SFS 1993:584. Lag om medicintekniska produkter. Stockholm.

SFS 2001:453. Socialtjänstlagen. Stockholm: Socialdepartementet.

SFS 2004:451.  Produktsäkerhetslag. Stockholm: Finansdepartementet.

SFS 2010:659. Patientsäkerhetslag. Stockholm: Socialdepartementet.

SFS 2014:821 Patientlagen. Stockholm:Socialdepartementet.

SOSFS 2007:10. Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Stockholm: Socialstyrelsen. (Ändringsförfattning SOSFS 2008:20)

SOSFS 2008:1. Användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården. Stockholm: Socialstyrelsen.

SOSFS 2011:9. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Stockholm: Socialstyrelsen.

SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Socialdepartementet.

Nedanstående referenser gäller generellt för texterna i ämnet

Karlsson A, Lindström L-E. Hjälpmedel ur brukarens perspektiv. Stockholm: Socialstyrelsen; 1996.

Johannessen E, Jahlenius L. Låt udda bli jämnt: exempel på åtgärder vid bostadsanpassning. Vällingby: Handikappinstitutet; 1997

Estreen M. Större inflytande och delaktighet: slutrapport från försöksverksamheten Fritt val av hjälpmedel. Vällingby: Hjälpmedelsinstitutet; 2010.

Reifeldt K, Skebäck C. Arbeta med personlyft: vägledning och råd för dig som arbetar med personlyftar och lyftselar. 7 uppl. Göteborg: Hjälpmedelsinstitutet Göteborg; 2015.

Socialstyrelsen, 2006. Att förebygga vårdrelaterade infektioner. Ett kunskapsunderlag. Sid 368-377.

Revideringsdatum:
2017-09-14
Reviderad av:
Jessica Isaksson, verksamhetsutvecklare, leg sjukgymnast , Område diagnostik, teknik och service , Region Jämtland Härjedalen
Katarina Madehall, hygiensjuksköterska, Vårdhygien, Landstinget Kronoberg
Manusförfattare:

Eva Jöbo, leg.arbetsterapeut, Örebro kommun

Marie Villman, MAR, medicinskt ansvarig för rehabilitering, Örebro kommun

Faktagranskare:
Eva Fröberg, avdelningschef, Arbetsterapi Akutrehab, Falu lasarett
Linus Nielsen, verksamhetschef, LD Hjälpmedel Dalarna, Borlänge