Utskrivet 2016-12-05

Till navigering

Vårdrutiner

[Infektioner i magtarmkanalen]

basala_hygienrutiner.gif

Tillämpa basala hygienrutiner

I alla vårdsituationer ska basala hygienrutiner tillämpas, oavsett diagnos och om patienten bär på en smitta eller inte.

Observera särskilt att efter patientnära arbete vid misstänkt eller konstaterad tarminfektion ska händerna alltid tvättas med vatten och flytande tvål före desinfektion (SOSFS 2007:19). Handtvätt ska utföras även om händerna är synligt rena och om handskar använts, detta för att minska smittdosen och för att alkohol inte har fullständig effekt på icke höljeförsedda virus som till exempel calicivirus och rotavirus eller sporer av Clostridium difficile [4,5].

Patientrelaterade åtgärder

  • Informera patienten och eventuella närstående om smittvägar och risken för smittspridning.
  • Patient med symtom (diarré och/eller kräkningar) ska vistas i eget rum och ska ha en egen toalett. Rummet behöver inte ha förrum/sluss.
  • Patient med symtom ska inta alla måltider på rummet och får inte vistas i allmänna utrymmen.
  • Patienten informeras och uppmanas att tvätta händerna regelbundet, särskilt före måltid och efter toalettbesök. Patienter som inte kan sköta sin egen handhygien bör få hjälp.
  • Om patienten är i behov av akut undersökning eller behandling, informeras den mottagande enheten om smittrisken.
  • Patienter som delat rum med patient som har symtom på gastroenterit betraktas som inkuberade (det vill säga potentiellt smittade med risk att utveckla symtom) beroende på smittämne. Lägg inte in nya patienter på rummet inom följande 48 timmar efter sista symtom om virusorsakad gastroenterit misstänks.
  • Vid oklarheter kontakta vårdhygienisk expertis.

Personalrelaterade åtgärder

Personal med symtom på eventuell magtarminfektion ska inte tjänstgöra. Smittämnets art och typen av arbete avgör när personen kan återgå i tjänst. Kontakta företagshälsovård/landstingshälsa och/eller vårdhygienisk expertis vid oklarheter.

Arbetsgivaren ska se till att personal med tarmsymtom efter utlandsresa kontaktar företagshälsovård, landstingshälsa alternativt vårdcentral för provtagning innan han eller hon återgår i tjänst.

lokala_anvisningar.gif

Lokala anvisningar

I lokala anvisningar beskrivs hur de praktiska personalrelaterade åtgärderna ser ut, vilka kontakter som ska tas och ansvarsfördelningen.

För personalrelaterade åtgärder i samband med virusorsakad gastroenterit – se texten Virusorsakad gastroenterit.

Rengöring, desinfektion och städning

Det är viktigt att vårdpersonalen tar bort spill och kräkningar direkt, och sedan använder desinfektionsmedel, så kallad punktdesinfektion [6].

För desinfektion används normalt ett alkoholbaserat desinfektionsmedel som innehåller en tensid. Vid misstanke om Clostridium difficile eller virusorsakad diarré används desinfektionsmedel med särskild effekt på sporbildande bakterier och/eller icke höljeförsedda virus [7,8]. Mekanisk rengöring före eller i samband med desinfektion är viktigt eftersom organiska ämnen inaktiverar desinfektionsmedel [7].

Synligt rena tagytor på vårdrummet och toalett bör rengöras varje dag och i vissa fall även desinfekteras [6,8,9].

Vid slutstädning bör patientnära ytor, sängar och hygienutrymmen rengöras mekaniskt och därefter desinfekteras [6,8]. Kvarvarande patientnära engångsmaterial bör då slängas om det finns risk för att det kan ha kontaminerats [8].

Undvik att smitta överförs mellan rum och patienter via utrustning och materiel. Den bästa metoden att avdöda smittämnen på flergångsmateriel är värmedesinfektion [7].

lokala_anvisningar.gif

Lokala anvisningar

I lokala anvisningar beskrivs hur rengöring, desinfektion och städning i samband med magtarminfektion ska göras och vem som ansvarar för den.

Hantering av avfall och tvätt

Förslut påsen med avfall respektive tvättsäcken inne på vårdrummet så att läckage undviks.

Kraftigt nedsmutsad tvätt bör hanteras enligt rutinerna för smittförande tvätt [8].

Kraftigt förorenat avfall bör läggas i plastpåsar som försluts omedelbart innan de slängs som konventionellt avfall [8]. I vissa fall kan avfallet behöva hanteras som smittförande. På arbetsplatsen behöver en riskbedömning av avfalls- och tvätthantering göras och lokala rutiner finnas tillgängliga (AFS 2005:1, SOSFS 2005:26).

lokala_anvisningar.gif

Lokala anvisningar

Se lokala anvisningar för hantering av avfall och tvätt.

Revideringsdatum:
2013-08-26
Manusförfattare:

Carl-Johan Fraenkel, hygienläkare, infektionsläkare, Vårdhygien Skåne och Infektionskliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund

Faktagranskare:

Bo Svenungsson, docent, Smittskyddsenheten, Stockholms läns landsting