Utskrivet 2018-12-10

Till navigering

Referenser och regelverk

[Injektioner]

  1. Fors P. Diabeteshandboken : en problemorienterad uppslagsbok både för patienter och alla inom sjukvården som kommer i kontakt med diabetespatienter. Alingsås 2015 Tillgänglig från: http://www.diabeteshandboken.se
  2. Greenway K. Using the ventrologluteal site for intramuscular injection. Nurs Stand. 2004;18(25):39-42. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15038176
  3. Small SP. Preventing sciatic nerve injury from intramuscular injections: literature review. J Adv Nurs. 2004;47(3):287-96. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15238123
  4. Rodger MA, King L. Drawing up and administering intramuscular injections: a review of the literature. J Adv Nurs. 2000;31(3):574-82. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10718876

Nedanstående referenser gäller generellt för texterna i ämnet

Annersten M, Willman A. Performing subcutaneous injections: a literature review. Worldviews Evid Based Nurs. 2005;2(3):122-30. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17040533

Att förebygga vårdrelaterade infektioner : ett kunskapsunderlag. Stockholm: Socialstyrelsen; 2006.

Björkman E, Karlsson K. Medicinsk teknik för sjuksköterskor : material, metod, ansvar. 4. [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur; 2014.

FASS. Stockholm: Läkemedelsindustriföreningen (LIF).

Frid A, Hirsch L, Gaspar R, Hicks D, Kreugel G, Liersch J, et al. New injection recommendations for patients with diabetes. Diabetes Metab. 2010;36 Suppl 2:S3-18. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20933208

Kristoffersen NJ, Nortvedt F, Skaug E-A, Engqvist J, redaktörer. Grundläggande omvårdnad, del 2. Stockholm: Liber; 2006.

Läkemedelsverket

Ny kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening; 2016

Soanes N. Injection site safety. Nurs Stand. 2000;14(25):55. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11235357

WHO Regional Office for the Western Pacific. Nursing care of the sick : a guide for nurses working in small rural hospitals. Manila, Philippines: WHO; 1997.

Regelverk

AFS 2005:01 Mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan,överkänslighet, föreskrifter. Stockholm: Arbetsmiljöverket. (Ändringsföreskrifter AFS 2012:7, AFS 2014:7).

HSLF-FS 2016:40. Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården. Stockholm: Socialstyrelsen. (Ändringsförfattning: HSLF-FS 2017:3)

HSLF-FS 2017:37. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården. 

SFS 1993:584 Lag om medicintekniska produkter. Stockholm: Socialdepartementet.

SFS 2010:659 Patientsäkerhetslag. Stockholm: Socialdepartementet.

SFS 2014:821 Patientlag. Stockholm: Socialdepartementet.

SOSFS 1997:14 Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård. Stockholm: Socialstyrelsen.

SOSFS 2008:1 Användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården. Stockholm: Socialstyrelsen. (Ändringsförfattningar SOSFS 2013:6, HSLF-FS 2017:27).)

SOSFS 2008:14 Informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården. Stockholm: Socialstyrelsen. (Ändringsförfattningar SOSFS 2013:7, SOSFS 2011:8)

SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Stockholm: Socialstyrelsen. (Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:12).


 

Revideringsdatum:
2018-07-18
Reviderad av:
Annette Johansson, fil.dr omvårdnad, specialistutbildning inom distriktsvård, lektor, Luleå tekniska universitet
Manusförfattare:

Carina Ahlstedt, leg. sjuksköterska, universitetsadjunkt Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet

Jessica Tanndal, leg. sjuksköterska intensiv- och anestesi, Thoraxintensiven, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Faktagranskare:

Nationella Vårdhandboksrådet