Utskrivet 2018-12-10

Till navigering

Blåsträning, blåssköljning och instillation

[Kateterisering av urinblåsa]

Denna text gäller vuxna. För barn kan specifika riktlinjer finnas.

Blåsträning - intermittent tömning

Blåsträning/intermittent tömning innebär att urinen inte tillåts att rinna ut  kontinuerligt genom katetern som istället  töms vid behov eller vid utsatta tider. En konstant nötning av katetertippen mot blåsväggen undviks och urinblåsans storlek bibehålls bättre under kateterbehandlingen. Kateterventilen kan kopplas till urinuppsamlingspåse, exempelvis nattetid.

Blåsträning/intermittent tömning bör planeras i samråd med läkare och kan användas när urin får lagras i urinblåsan och patient, vårdare eller närstående kan hantera ventil och tömningsrutin. Symtomgivande urinvägsinfektion och blod i urinen är exempel på kontraindikationer. Det finns inte stöd i forskningen för att blåsträning eller intermittent tömning är nödvändigt innan kateterberhandling (KAD) avslutas.

Intermittent tömning med kateterventil kan bidra till att patienten upplever ett större oberoende.  Enligt in vitro studier kan intermittent tömning förlänga tiden tills katetern blir blockerad av konkrement [30]

Tillvägagångssätt

basala_hygienrutiner.gif

Tillämpa basala hygienrutiner

Katetern kopplas till öppningsbar kateterventil, som byts enligt tillverkares anvisning. Om patienten inte kan hantera kateterventil används klämma eller propp. Observera att klämma inte får placeras över kuffkanal.

Tömning görs vid blåstömningsbehov eller vid maximalt 400 mL och med högst fyra timmars intervall.

Nattetid kan kateterventilen vidarekopplas i öppet läge till urinuppsamlingspåse.

Blåssköljning

Blåssköljning bör inte ingå som rutinmässig del av katetervården utan endast utföras om patienten har grumlig och tjockflytande urin, vid stopp i katetern eller vid hematuri.

Material

 • Riklig mängd steril natriumklorid 9 mg/mL eller annan ordinerad steril vätska.
 • Spolspruta eller färdigt spolset.
 • Steril skål för den sterila spolvätskan.
 • Rondskål/-ar för tömd vätska.
 • Hygienunderlägg.
 • Peang eller kateterklämma.

Tillvägagångssätt

basala_hygienrutiner.gif

Tillämpa basala hygienrutiner

 1. Fyll en steril skål med steril natriumklorid och dra upp i spolsprutan.
 2. Spruta försiktigt in 10-20 mL och kontrollera att sköljvätskan går att föra in och att den lätt rinner ut.
 3. Fyll urinblåsan med 60-100 mL. Fyllnaden ska inte orsaka smärta.
 4. Låt vätskan rinna ut alternativt aspirera cirka hälften, så att undertrycket inte orskar skador i blåsväggen.
 5. Proceduren upprepas tills returvätskan är klar. Mängden spolvätska som behövs kan variera.
 6. Observera så att ingen vätska blir stående kvar i blåsan, genom att mäta hur stor mängd som spolas in och rinner ut.

Instillation med citronsyrelösning

Vid återkommande konkrementbildning kan steril lösning med citronsyra bidra till att lösa upp de basiskt uppbyggda konkrementen. [27] Lösningen är en medicinsk-teknisk produkt.

Tillvägagångssätt

 • Låt 50 – 100 ml lösning rinna in i tom blåsa.
 • Stäng av katetern.
 • Lösningen  får verka i  5-10 minuter.
 • Låt därefter vätskan rinna ut. 

Efter utvärdering av metoden kan den upprepas, vanligen en till två gånger per vecka.

Följ  tillverkarens anvisning liksom lokala anvisningar.

tillverkarens_bruksanvisning.gif

Följ tillverkarens bruksanvisning.

lokala_anvisningar.gif

Lokala anvisningar.

Revideringsdatum:
2017-11-23
Manusförfattare:
Märta Lauritzen, leg. sjuksköterska/uroterapeut, Urologisk verksamhet, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Faktagranskare:
Birgitta Roshäll, uroterapeut, Kirurgmottagningen, Centrallasarettet Växjö
Christina Ross-Nyberg, uroterapeut, Kirurgmottagningen, Centrallasarettet Växjö