Utskrivet 2018-12-10

Till navigering

Referenser och regelverk

[Kateterisering av urinblåsa]

1. Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården? Stockholm: Socialstyrelsen; 2015.

2. Burman LG. Vårdrelaterade urinvägsinfektioner. I: Att förebygga vårdrelaterade infektioner; ett kunskapsunderlag. Stockholm: Socialstyrelsen; 2006. s. 122-38.

3. Geng V, Cobussen-Boekhorst H, Farrell J, Gea-Sánchez M, Pearce I, Schwennesen T, et al. Catheterisation indwelling catheters in adults : urethral and suprapubic. Arnhem, The Netherlands: European Association of Urology Nurses (EAUN); 2012.

4. Vårdrelaterade urinvägsinfektioner: åtgärder för att förebygga. Stockholm: Sveriges kommuner och landsting; 2011.

5. Tenke P, Mezei T, Böde I, Köves B. Catheter-associated urinary tract infections. European Urology Supplements 16 (2017): 138-143.

6. Schaeffer A, Kretschmer HL. Placement and management of urinary bladder catheters: UpToDate. Rev 2013.

7. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömning av egenvård. Meddelandeblad 6/13. Stockholm, 2013.

8. Kralik K, D, Seymour L, Eastwood S, Koch T. Managing the self: living with an indwelling urinary catheter. J Clin Nurs. 2007;16(7B):177-85. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17584427.

9. Wilde MH, McDonald MV, Brasch J, McMahon JM, Fairbanks E, Shah S, Tang W, Scheid E. Long-term urinary catheter users' self-care practices and problems. J Clin Nurs. 2013 Feb;22(3-4):356-67. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23301577

10. Sjöberg L. Mikrobiologisk renhet hos medicintekniska produkter i hälso-och sjukvården samt tandvården. I: Att förebygga vårdrelaterade infektioner : ett kunskapsunderlag. Stockholm: Socialstyrelsen; 2006. s. 304-21.

11. Vahr S, Cobussen-Boekjurst H, Eikenboom J, Geng V, Holroyd S, Lester M, et al. Catheterisation : urethral intermittent in adults: dilatation, urethral intermittent in adults. Arnhem, The Netherlands: European Association of Urology Nurses (EAUN); 2013.

12. Rognoni C, Tarricone R. Intermittent catheterisation with hydrophilic and non-hydrophilic urinary catheters: systematic literature review and meta-analyses. BMC Urol. 2017;17(1):4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28073354

13. Lam TB, Omar MI, Fisher E, Gillies K, MacLennan S. Types of indwelling urethral catheters for short-term catheterisation in hospitalised adults. Cochrane Database Syst Rev. 2014(9):CD004013. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25248140

14. Jahn P, Beutner K, Langer G. Types of indwelling urinary catheters for long-term bladder drainage in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2012;10:CD004997. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23076911

15. HTArapport från metodrådet – Metodrådet SLL-Gotland. Minskar antalet urinvägsinfektioner vid korttidsbruk av urinkatetrar belagda med silverlegering? Stockholm: Stockholms läns landsting, Medicinskt Kunskapscentrum, 2010.

16. Hedlund PO. Lokalanestesi av blåsan och uretra. Södertälje: Astra läkemedel; 1985.

17. Webster J, , Hood RH, Burridge CA, Doidge ML, Phillips KM, George N. Water or antiseptic for periurethral cleaning before urinary catheterization: a randomized controlled trial. Am J Infect Control. 2001;29(6):389-94. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11743486.

18. Bakke A, Digrandes A, Hoisaeter PA. Physical predictors of infection in patients treated with clean intermittent catheterization: a prospective 7-year study. Br J Urol. 1997;79(1):85-90.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9043503.

19. Raz R, Schiller D, Nicolle LE. Chronic indwelling catheter replacement before antimicrobial therapy for symptomatic urinary tract infection. J Urol. 2000;164(4):1254-8.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10992375.

20. Trautner BW, Darouiche RO. Role of biofilm in catheter-associated urinary tract infection. Am J Infect Control. 2004;32(3):177-83. http://wwwncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15153930.

21. Griffiths R, Fernandez R. Strategies for the removal of short-term indwelling urethral catheters in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2007(2):CD004011. http://www.ncbi.nlm. nih.gov/pubmed/2002741

22. Schönebeck J. Wellspect HealthCare. Blåskatetern och dess bruk. [Ny, rev. utg.] Mölndal: Wellspect HealthCare; 2014.

23. Rew M, Woodward S. Troubleshooting common problems associated with long-term catheters. Br J Nurs. 2001;10(12):764-74. http://www.ncbi.nml.nih.gov/pubmed/11972120

24. Hageman N, Aronsen T, Tiselius HG. A simple device (Hemostick) for the standardized description of macroscopic haematuria: our initial experience. Scand J Urol Nephrol. 2006;40(2):149-54.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16608814.

25. Kumlien C, Rystedt J. Omvårdnad & Kirurgi. Kap 23: 319-345. Studentlitteratur. Lund. 2016

26. Stickler DJ, Fenely RCL. The encrustation and blockage of long-term indwelling bladder catheters: a way forward in prevention and control. Spinal Cord. 2010 Nov;48(11):784-90. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20368711

27. Getliffe K. Managing recurrent urinary catheter blockage: problems, promises, and practicalities. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2003;30(3):146-51. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12761486

28. Andrews HO, Nauth-Misir R, Shah PJR. Iatrogenic hypospadias -A preventable injury. Spinal Cord. 1998 Mar;36(3):177-80. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9554017

29. Referensmetodik för laboratoriediagnostik vid kliniskt bakteriologiska laboratorier. I, Infektionsdiagnostik, 5, Urinvägsinfektioner/bakteriuri. 2. uppl. Stockholm: Smittskyddsinstitutet; 2000.

30. Sabbuba NA, Stickler DJ, Long MJ, Dong Z, Short TD, Feneley RJ. Does the valve regulated release of urine from the bladder decrease encrustation and blockage of indwelling catheters by crystalline proteus mirabilis biofilms? J Urol. 2005;173(1):262-6. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15592093

Regelverk

SFS 1993:584. Lag om medicintekniska produkter. Stockholm: Socialdepartementet.

SFS 2008:355. Patientdatalag. Stockholm: Socialdepartementet.

SFS 2010:659. Patientsäkerhetslagen. Stockholm: Socialdepartementet.

SFS 2014:821 Patientlag. Stockholm: Socialdepartementet.

Socialstyrelsen

HSLF-FS 2016:40. Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården. Stockholm: Socialstyrelsen. 

SOSFS 2000:1. Läkemedelshantering i hälso- och sjukvården. Stockholm: Socialstyrelsen. (Ändringar: HSLF-FS 2016:88, SOSFS 2012:9, SOSFS 2009:14, SOSFS 2008:29, SOSFS 2006:24, SOSFS 2005:24, SOSFS 2001:17).

SOSFS 2005:27. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Stockholm: Socialstyrelsen.

SOSFS 2008:1. Användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården. Stockholm: Socialstyrelsen. (Ändringar: HSLF-FS 2017:27, SOSFS 2013:6).

SOSFS 2011:9. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Stockholm: Socialstyrelsen. (Ändringar: HSLF-FS 2017:12)

SOSFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg. Stockholm: Socialstyrelsen.

Revideringsdatum:
2017-11-23
Manusförfattare:
Märta Lauritzen, leg. sjuksköterska/uroterapeut, Urologisk verksamhet, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Faktagranskare:
Birgitta Roshäll, uroterapeut, Kirurgmottagningen, Centrallasarettet Växjö
Christina Ross-Nyberg, uroterapeut, Kirurgmottagningen, Centrallasarettet Växjö