Utskrivet 2018-12-10

Till navigering

Narkotikahantering

[Läkemedelshantering]

Narkotikaklassade läkemedel

Med "särskilda läkemedel" avses narkotika, anabola steroider, erytropoietin, darbepoetin, androgener, somatropin och GH (tillväxthormon), det vill säga läkemedel där det finns risk för receptförfalskning. I Läkemedelsverkets receptföreskrifter (HSLF-FS 2016:34) finns en bilaga med läkemedel som klassas som "särskilda läkemedel". Blanketten "Recept för särskilda läkemedel" ska användas vid förskrivning av särskilda läkemedel som inte förskrivs via e-recept.

Med narkotika menas läkemedel och hälsofarliga varor med beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter. Vissa substanser är narkotikaklassade i Sverige på grund av internationella överenskommelser, andra är narkotikaförklarade av svenska regeringen.

Läkemedel som innehåller narkotikaklassade ämnen (substanser) för medicinsk användning tillhör förteckningarna II-V, enligt Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika (LVFS 2011:10). Länk under Referenser.

Man kan också ta fram en egen, dagsaktuell lista över narkotikaklassade läkemedel med preparatnamn i söktjänsten Läkemedelsfakta. Länk under Referenser.

Beställning

Narkotika beställs som övriga läkemedel i elektroniska beställningssystem. Om skriftlig rekvisition görs ska narkotika (förteckningarna II-III) och teknisk sprit (odenaturerad) rekvireras på särskild blankett som inte får uppta andra läkemedel. I vårdgivarens riktlinjer eller i lokala rutiner ska det finnas angivet ansvarsfördelning för beställning och kontroll av narkotika, en beskrivning av hur narkotikakontrollerna utförs samt hur ofta de ska utföras.

Förvaring

Narkotika ska alltid förvaras inlåst. Däremot kan narkotika förvaras på öppna hyllor i ett låst läkemedelsrum. Om vårdgivaren eller vårdenheten beslutar om att extra säkerhetsåtgärder behöver vidtas kan ett separat låsbart skåp med kortläsare installeras. Läkemedelsautomater ger ytterligare bättre spårbarhet.

Bokföring av narkotika

Vid ankomst till vårdenheten och vid förbrukning ska narkotikaklassade läkemedel enligt förteckningarna II-V bokföras i speciell förbrukningsjournal för narkotika. Varje preparat bokförs i separat förbrukningsjournal. Uttag dokumenteras med patientens födelsedata, mängd och signeras av den som gjort uttaget. Eventuell kassation bokförs. Vårdgivaren beslutar om dubbelsignering behöver ske.

Den sjuksköterska som vid tillförsel eller uttag upptäcker brist eller överskott ska notera detta och rapportera till vårdenhetschef eller motsvarande.

Om läkemedelsautomat finns sker bokföring i denna vid tillförsel och uttag.

Narkotikakontroller

Tillförsel och uttag av narkotika ska regelbundet kontrolleras. Kontrollfrekvensen beror på förbrukningen och ska ge möjlighet till full spårbarhet. Kontrollfrekvensen ska finnas angiven i en lokalt fastställd rutin. För läkemedelsautomater sker narkotikakontrollerna via automatiska rapporter till behörig person.

Kontroll ska bokföras med datum, behållning, brist/överskott samt signatur. Räkning av lager sker för varje enskilt preparat. Kontroll av förbrukningsjournal sker mot lager och även mot följesedel från apotek/leverantör. Rimligheten i förbrukningen ska bedömas för varje enskilt preparat och kontroll ska göras att alla signaturer är kända. Signaturlista ska finnas på varje enhet som bokför narkotika manuellt.

Brister som inte kan spåras efter kontroll noteras i förbrukningsjournalen som en minuspost och rapporteras till vårdenhetschef. Därefter ska balansen nollställas. För lättare överblick och uppföljning av narkotikakontrollerna kan en separat signeringslista för narkotikakontroller användas.

Den som kontrollerar narkotika får inte samtidigt ansvara för läkemedelsförråd och/eller beställa läkemedel. I vårdgivarens riktlinjer eller i lokala rutiner ska det finnas angivet ansvarsfördelning för beställning och kontroll av narkotika, en beskrivning av hur narkotikakontrollerna utförs samt hur ofta de ska utföras.

Narkotikasvinn

Ansvarsfördelningen för utredning av svinn ska vara fastställd. Ansvarig person bedömer om narkotikasvinn ska rapporteras i avvikelsesystemet och till verksamhetschefen. Stickprovskontroller i läkemedelsjournalen utförs för att kontrollera narkotikauttag mot givna doser. Vid svinn ska de lokala rutinerna samt tillämpningen av dem ses över.

Vid misstanke om brott görs polisanmälan av verksamhetschefen eller av den som fått detta uppdrag. Ärendet rapporteras även till säkerhetschefen samt till chefläkaren om detta finns angivet i vårdgivarens riktlinjer. Lämpliga åtgärder för att stödja inblandade medarbetare vidtas. Det kan också finnas skäl att anmäla ärendet till Socialstyrelsen.

Arkivering

Fulltecknad förbrukningsjournal sparas på vårdenheten enligt vårdgivarens beslut. Full spårbarhet ska finnas vid behov av utredning av svinn.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) rekommenderar arkivering i 10 år vid förrådsadministration och för individuella förbrukningsjournaler till enskild patient ska de ingå i patientjournalen och därmed bevaras.

Narkotikaavfall

Läkemedelsavfall hanteras enligt vårdgivarens miljöledningssystem. Vissa narkotikaklassade läkemedel som fentanylplåster har under senare år varit speciellt åtråvärda för missbrukare och då inneburit risker för missbrukaren. Det är därför viktigt att ha kontroll på vad som händer även efter användandet och kassera narkotika på ett säkert sätt.

lokala_anvisningar.gif

Lokala anvisningar

Se lokala anvisningar för narkotikahantering, inklusive, svinn, arkivering och hantering av avfall.

Symbol_mapp.jpg
Revideringsdatum:
2017-08-28
Manusförfattare:
Marianne Segander, sjukhusapotekare, Läkemedelsenheten, Danderyds Sjukhus AB, Stockholm
Faktagranskare:
Monica Bergqvist, leg sjuksköterska, med.dr., universitetsadjunkt, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Sektionen för omvårdnad