Utskrivet 2018-12-10

Till navigering

Ordination

[Läkemedelshantering]

Ordinationsdokumentation

En läkemedelsordination ska vara entydig och görs med angivande av läkemedlets namn, läkemedelsform (beredningsform), styrka, dosering i antal/volym per doseringstillfälle, administreringssätt och doseringsintervall eller tidpunkt för administrering. Ett läkemedel får ordineras muntligen endast när en patient behöver omedelbar behandling. Doseringen ska anges som antalet tabletter eller andra avdelade läkemedelsdoser eller läkemedlets volym per doseringstillfälle. Internationella enheter ska vid läkemedelsordination förkortas med E.

Om det är nödvändigt för att ordinationen av ett visst läkemedel ska bli tydlig, får doseringen anges som mängden verksam substans per läkemedelsdos. Sådana läkemedel ska finnas på en fastställd förteckning enligt vårdgivarens riktlinjer.

Vid behov kan hänvisning ske till fastställda behandlings- eller spädningsscheman. Om sådana scheman inte finns ska spädningsförfarande anges med angivande av volym av aktivt läkemedel, typ av spädningsvätska samt dess styrka och volym. Slutkoncentration efter spädning bör också anges.

Läkemedelsordinationer inom olika verksamheter

  • Inom slutenvården förs läkemedelsordinationerna in i en särskild ordinationshandling, oftast ett elektroniskt journalsystem. Varje ordination och ändring av tidigare införda ordinationer bekräftas med signum.
  • Inom anestesiverksamhet får en ordination avse en sådan sammanhållen anestesiform som finns på en fastställd förteckning enligt vårdgivarens eller verksamhetschefens riktlinjer.
  • Inom annan hälso- och sjukvård än sluten vård ska den sjuksköterska eller läkare som ansvarar för vården av en patient svara för att aktuella läkemedelsordinationer finns samlade på ett ordinationskort eller annan ordinationshandling.
lokala_anvisningar.gif

Lokala anvisningar

Se lokala anvisningar för ordinationsdokumentation.

Symbol_mapp.jpg

Muntlig ordination

Undantagsvis samt i akuta situationer kan ordinationer ges muntligen. Dessa ska då dokumenteras och signeras i efterhand av läkare eller tandläkare.

lokala_anvisningar.gif

Lokala anvisningar

Se lokala anvisningar för dokumentation av muntliga ordinationer.

Symbol_mapp.jpg

Telefonordinationer

Telefonordination kan göras om den som ordinerar är förhindrad att komma till patienten. Läkaren ger telefonordinationen till en sjuksköterska som dokumenterar och signerar i ordinationshandlingen. Namnet på den som ordinerat läkemedlet och tidpunkten för ordination ska anges. Den läkare som ordinerat läkemedlet ska sedan så fort som möjligt skriftligen eller elektroniskt bekräfta denna.

Överkänslighet

Varningsmärkning ska göras av behandlande läkare i de fall patienten har en säkerställd överkänslighet mot läkemedel eller annat ämne som kan ge allvarliga eller livshotande reaktioner. Tydlig märkning ska göras i journalen och övriga relevanta ställen (till exempel remisser till annan instans). All läkemedelsöverkänslighet ska registreras med ATC-kod där sådan är känd.

Patienten ska få muntlig och skriftlig information om sin överkänslighet.

Ordination enligt generella direktiv

Endast läkare får ordinera enligt generella direktiv. Ordinationen omfattar läkemedel som får ges av sjuksköterska efter behovsbedömning utan kontakt med läkare. Sjuksköterskan ska kontrollera att överkänslighet inte föreligger. Sjuksköterska dokumenterar ordinationen i läkemedelsjournalen. Ansvarig läkare informeras.

Ordinationerna ska utfärdas mycket restriktivt och omprövas regelbundet. I de fall läkaren kan förutse patientens läkemedelsbehov ska istället stående ordination eller ordination vid behov utfärdas.

Läkemedel som får ges enligt generella direktiv ska vara fastställda av verksamhetschef, medicinskt ansvarig läkare eller läkare med särskilt uppdrag. Ordinationen ska innehålla information om läkemedelsnamn (preparatnamn), läkemedelsform (beredningsform), styrka, indikation, kontraindikationer samt dos och antal tillfällen som läkemedel får ges till en patient utan att en läkare kontaktas.

lokala_anvisningar.gif

Lokala anvisningar

Se lokala anvisningar för ordination enligt generella direktiv.

Ordinationer för dosförpackade läkemedel

Pascal ordinationsverktyg är ett nationellt verktyg för ordination av läkemedel som ska dosdispenseras. Ordination ska dock alltid dokumenteras i vårdgivarens journalsystem. För mer information se Ineras webbsida, länk i Referenser. Vårdgivaren bestämmer via upphandling vilken aktör som ska ansvara för packning av dospåsar.

Ordination av tandläkare, tandhygienister och barnmorskor

Bestämmelser för deras behörighet att ordinera läkemedel framgår av Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (HSLF-FS 2016:34).

Ordination av sjuksköterska

I Socialstyrelsens föreskrifter om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel (SOSFS 2001:16) finns en förteckning över vilka läkemedel som får förskrivas av sjuksköterskor med förskrivningsrätt. Sjuksköterska som uppfyller krav på specialistutbildning till distriktssköterska eller inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar får ordinera läkemedel för vaccination enligt vissa vaccinationsprogram, se Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (SOSFS 2000:1).

IT-system

Allt mer information om patienternas läkemedel sköts med hjälp av olika elektroniska system. Dessa innebär många fördelar till exempel vad gäller tillgänglighet av data men innebär också nya typer av risker som dubbelförskrivning av läkemedel om olika system används. Det finns också risker när flera olika system finns men som inte kommunicerar med varandra eller om det blir ett datorhaveri och viktig patientinformation försvinner. Här har vårdgivaren ett övergripande ansvar för ledningssystemet för kvalitet.

lokala_anvisningar.gif

Lokala anvisningar

Se lokala anvisningar för läkemedelsordination vid dataavbrott.

Revideringsdatum:
2017-08-28
Reviderad av:
Marianne Segander, sjukhusapotekare, Läkemedelsenheten, Danderyds Sjukhus AB, Stockholm
Manusförfattare:
AnnSofie Fyhr, leg. apotekare, Regionalt cancercentrum syd
Faktagranskare:
Monica Bergqvist, leg sjuksköterska, med.dr., universitetsadjunkt, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Sektionen för omvårdnad