Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Referenser och regelverk

[Ledpunktion]

Denna text gäller även barn

Nedanstående referenser gäller generellt för texterna i ämnet

Referenser

Klareskog L, Saxne T, Rudin A, Rönnblom L, Enman Y. Reumatologi. 2017. (Studentlitteratur).

Weitoft T. Intra-articular glucocorticoid treatment : efficacy and side effects [doktorsavhandling]. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis; 2005. http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:166786/FULLTEXT01.pdf

Regelverk

SFS 1982:763 Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Socialdepartementet.

SFS 2008:355 Patientdatalag. Stockholm: Socialdepartementet.

SFS 2010:659 Patientsäkerhetslag. Stockholm: Socialdepartementet.

SOSFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg. Stockholm: Socialstyrelsen. (Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:6).

Revideringsdatum:
2018-11-26
Manusförfattare:
Thomas Weitoft, överläkare, Reumatologen, Gävle sjukhus
Faktagranskare:
Kajsa Öberg, specialistläkare, Reumatologen, Falu lasarett, Falun