Utskrivet 2018-12-10

Till navigering

Observation av hematurigrad

[Makroskopisk hematuri, vård och behandling]

Observationer av hematurigraden och patientens besvär ligger till grund för behandlingsbeslut, utvärdering och uppföljning:

  • Uppskatta hematurigrad, gärna med standardiserat mätinstrument.
  • Mät urinblåsans volym med portabel blåsskanner.
  • Ta en anamnes med fokus på om patienten har besvär från urinblåsan såsom blåskramper, blåstömningsbesvär, koagelbildning i urinen, spänd buk, smärta över urinblåsan eller andra besvär.

Graden av hematuri är även viktig information vid överrapportering mellan vårdenheter.

Hematurigradering

Urinen bör visuellt observeras samt färgen/blodtillblandningen och konsistensen bör graderas. För att få korrekt färgskala rekommenderas ett standardiserat mätinstrument framtaget för bedömning av makroskopisk hematuri [4,5]. Bedöm även om det bildats blodkoagel i urinen eller inte och dokumentera enligt hematurigradering:

  • Utan koagler = A
  • Med koagler =B

 

Ungefärlig färg Hematuribedömning Hematurigrad
Gul Ingen hematuri 0
Ljusröd Lätt hematuri 1-2
Rödbrun Massiv hematuri 3-4
Svartröd Grav eller gammal hematuri

5

Exempel på  validerat mätinstrument för bedömning
av hematurigrad.

Dokumentation

Hematurigrad, förekomst av koagler, urinvolym och symtom ska dokumenteras i patientens journal, liksom åtgärder och vilka rekommendationer som givits.

Revideringsdatum:
2018-04-26
Manusförfattare:
Helena Thulin, universitetssjuksköterska, med.dr, Urologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Nina Hageman, Leg. sjuksköterska/verksamhetsutvecklare, Urologiska kliniken Södersjukhuset, Stockholm
Faktagranskare:
Per-Uno Malmström, professor, Urologen, Akademiska Sjukhuset, Uppsala
Åsa Bäärnhielm, vårdenhetschef, Urologen, Södersjukhuset, Stockholm
Fotograf:

Originalfoto Nina Hageman