Utskrivet 2018-12-10

Till navigering

Översikt

[Märkning av in- och utfartsvägar]

Denna text gäller även barn

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård. Patientsäkerhet beskrivs i lagen som ett skydd för patienten mot vårdskada vilket innebär lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits. Många relativt enkla åtgärder kan öka patientsäkerheten högst avsevärt när det gäller märkning av patientens in- och utfarter.

När patienten har flera in- och utfarter finns det en stor risk för förväxling. Genom att noga märka samtliga in- och utfarter - till exempel perifer venkateter, central venkateter, epidural kateter, sond, dränage - minskar risken för förväxling. Undvik lokala färgkodningar och förkortningar exempelvis CVK eller EDK, då det i sig är en risk för förväxling. Enhetlig, enkel och tydlig märkning minskar också förväxlingsrisk då patient förflyttas mellan olika sjukhus och vårdinrättningar.

Undvik förväxling

Vissa katetrar och sonder har flera anslutningar. Det är då extra viktigt med noggrann märkning av varje anslutning och för vilket ändamål dessa ska användas. Den person som sätter in- respektive utfarten har ansvar för att märkning sker. Själva märkningen kan utföras av annan person, som till exempel assisterar vid inläggning. När ny märkning krävs under användningstid utförs den av ansvarig sjuksköterska eller läkare.

Specifik enteral/oral spruta är ofta märkt av tillverkaren. Om inte förmärkt spruta används ska sprutan förses med etikett "Endast för sondmatning". Andra tillbehör som kan behöva användas ska också märkas. Annan viktig information dokumenteras i patientjournalen, till exempel omläggning och daglig inspektion av insticksställe och infart.

Ger man läkemedel, infusioner eller sondnäring i fel in- eller utfart kan det få allvarliga konsekvenser. Risken att koppla fel infusion till infart finns eftersom vissa produkter har likartad fattning.

Märkning

Vårdhandboken rekommenderar följande märkning av olika in- respektive utfarter: För att få enhetlig, enkel och tydlig märkning använd vit etikett med svart text och märk in- och utfart med utskriven text exempelvis perifer venkateter, inte förkortning. Undantag rekommenderas för: Perifert inlagd central venkateter där förkortningen är PICC-kateter och anses vara vedertagen. "Perifert inlagd central venkateter" kan medföra ökad förväxlingsrisk med både "Central venkateter" och "Perifer venkateter".

Infusionsslangar som kan kopplas till olika infarter märks i den distala delen av slangen. Detta för att ge uppmärksamhet och skapa ytterligare en barriär för att förhindra att läkemedel administreras i fel infart.

  • Vit etikett med svart text.
  • Inga förkortningar, undantag endast för PICC-kateter.
  • Märkning distalt på in- och utfarter.
  • Märkning distalt på infusionsslang.
Exempel på märkning av sond
Exempel på märkning av perifer venkateter
Exempel på märkning av epidural kateter
viktigt.gif

Den person som sätter in- respektive utfarten har ansvar för att märkning sker. När ny märkning krävs under användningstid utförs den av ansvarig sjuksköterska eller läkare.

Använd vit etikett med svart utskriven text. Märk distalt på kateter, sond och dränage med flera för att förhindra förväxling.

lokala_anvisningar.gif

Lokala anvisningar

Verksamhetschefen eller den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) ansvarar för att det finns rutiner för hur märkning ska gå till. De ska omfatta vem som ansvarar för märkningen, på vilket sätt den ska utföras och hur den ska dokumenteras.

Symbol_mapp.jpg
Symbol_mapp.jpg
Revideringsdatum:
2018-02-09
Manusförfattare:
Marie-Louise Severin, anestesisjuksköterska/lokalutvecklare, Region Kronoberg, Växjö
Faktagranskare:
Cecilia Bengtsson, utbildningsansvarig, IVA/UVA, Operations- och Intensivvårdskliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Fotograf:
Conny Yngvesson, intensivvårdsavdelningen, Centrallasarettet Växjö