Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Hållbarhet och märkning

[Medicintekniska produkter med specificerad mikrobiell renhet]

Fabrikssterila medicintekniska engångsprodukter

tillverkarens_bruksanvisning.gif

Se tillverkarens bruksanvisning

Se tillverkarens utgångsdatum och förvaringsföreskrifter.

Vid ompackning från avdelningsförpackning ska rutiner enligt fastställt kvalitetssystem följas. I kvalitetssystemet ska regler finnas för hållbarhetstidens längd, anpassad till kvaliteten på produktförpackningen och miljön där produkten hanteras.

Sjukhussteriliserade cirkulerande medicintekniska produkter för vård, undersökning och behandling

Sista dagen då produkten får användas ska anges. Detta datum ska grunda sig på produktens material (grundprodukt), förpackning, transport- och förvaringsförutsättningar samt hantering (riskanalys). Detta innebär att sterilenheter eller motsvarande och kunder/beställare upprättar och följer ett fastställt kvalitetssystem.

Grafiska symboler

För medicintekniska produkter där spårbarheten är ett specificerat krav ska varje produktförpackning/avdelningsförpackning ha en tydlig märkning. [11,12]

 

 

"Medicintekniskprodukt för engångsbruk eller
användning på en patient vid ett tillfälle eller en åtgärd"

 

 

"Används före" - utgångsdatum. Datum
anges i år, månad och eventuellt dag

 

 

"Satsnummer"

 

 

"Tillverkningsdatum". Datum anges i år och månad

 

 

 "Steril"

 

 

"Sterilisering med ånga eller torr värme"

 

 

"Sterilisering med etylenoxid"

 

 

"Sterilisering med strålning"

Bild som visar symbol för "Får ej återsterliseras"
"Får ej återsteriliseras"
 

 

"OBS! Se bruksanvisningen" 

 

 

"Se bruksanvisning innan användning"

 

 

"Används inte om förpackningen är skadad" 

 

 

"Förvaras torrt"

© SIS FÖRLAG AB Symbolerna är återgivna med vederbörligt tillstånd.

Revideringsdatum:
2017-09-04
Manusförfattare:
Mari Banck, utvecklingsledare, Landstinget i Värmland, Karlstad
Faktagranskare:
Stefan Tysk, avdelningschef, Sterilteknik, Falu lasarett