Utskrivet 2018-12-10

Till navigering

Referenser och regelverk

[Nutrition]

  1. Näring för god vård och omsorg: en vägledning för att förebygga och behandla undernäring. Stockholm: Socialstyrelsen; 2011.
  2. Undernäring: åtgärder för att förebygga. Stockholm: Sveriges kommuner och landsting (SKL); 2011.
  3. Stratton RJ, Green CJ, Elia M. Disease-related malnutrition: an evidence-based approach to treatment. Wallingford: CABI; 2003.
  4. Orrevall Y, Eklund Wilson E. Den viktiga maten: praktisk nutritionsbehandling vid cancersjukdom. Stockholm: Cancerfonden; 1995.
  5. Esbjörnsson M, Orrevall Y, Stahre P. Råd och recept vid cancersjukdom. Stockholm: Gothia; 2006.
  6. Munk T. Strategies to optimise nutritional practice for patients at nutritional risk - With special emphasis on hospital food and individual dietary counselling [doktorsavhandling]. Aalborg: Universitetet; 2015.
  7. Nordic Nutrition Recommendations 2012: integrating nutrition and physical activity. 5th ed. Copenhagen: Nordic Council of Ministers; 2014.
  8. Westergren A, red. Svårigheter att äta. Lund: Studentlitteratur; 2003.

Nedanstående referenser gäller generellt för hela ämnet:

Abrahamsson L, red. Näringslära för högskolan: från grundläggande till avancerad nutrition. 6., utök. och uppdaterade uppl. Stockholm: Liber; 2013.

Att förebygga vårdrelaterade infektioner: ett kunskapsunderlag. Stockholm: Socialstyrelsen; 2006.

Christensson L, Ödlund Olin A, Unosson M. Kvalitetsindikatorer för prevention av undernäring. I: Idvall E, red. Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad. 6. uppl. Stockholm: Gothia, Svensk sjuksköterskeförening; 2013.

European Society for Clinical Nutrition and Metabolism. Basics in clinical nutrition. 4th ed. Prague, Czech Republic: Galén Espen; 2011.

Faxén Irving G, Karlström B, Rothenberg E. Geriatrisk nutrition. Lund: Studentlitteratur; 2010.

Ödlund Olin A, Karlsson M, Lönnberg H. Nutrition med inriktning undernäring: regionalt vårdprogram. Stockholm: Forum för kunskap och gemensam utveckling, Stockholms läns landsting; 2005.

Regelverk

HSLF-FS 2016:40. Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården. Stockholm. Socialstyrelsen.

SFS 2010:659. Patientsäkerhetslag. Stockholm: Socialdepartementet.

SFS 2008:355. Patientdatalag. Stockholm: Socialdepartementet.

SFS 2006:804. Livsmedelslag. Stockholm: Landsbygdsdepartementet.

SFS 2006:813. Livsmedelsförordning. Stockholm: Landsbygdsdepartementet.

SLVFS 2000:14. Livsmedel för särskilda näringsändamål. Uppsala: Livsmedelsverket.

SLVFS 2000:15. Livsmedel för speciella medicinska ändamål. Uppsala: Livsmedelsverket.

SOSFS 2014:10. Förebyggande av och behandling vid undernäring. Stockholm: Socialstyrelsen.

Revideringsdatum:
2017-03-21
Manusförfattare:

Elisabet Rothenberg, leg dietist, biträdande professor, Högskolan Kristianstad

Faktagranskare:

Ann Ödlund Olin, leg sjuksköterska, med dr, vårdutvecklingsledare, Kvalitet och patientsäkerhet, enheten för Omvårdnadskvalitet, Karolinska universitetssjukhuset