Utskrivet 2016-02-08

Till navigering

Operationsavdelning

[Operationsvård]

Operationsavdelningen ska vara avskild från sjukhusets övriga verksamhet för att hindra att smittämnen förs dit. Det är bra om det finns en möteslokal i nära anslutning till operationsavdelningen för korta sammanträden mellan dem som arbetar där och andra personer. På det viset undviks obehörigt spring inom operationsavdelningen.

Gods med avtaget transportemballage och lastat på rena vagnar kan tas in direkt på operationsavdelningen utan omlastning.

Operationsrum

Väggarnas yta ska tåla samma typ av alkoholbaserade desinfektionsmedel som används till golven. Fast inredning ska ha släta ytor som tål frekvent avtorkning och alkoholbaserade desinfektionsmedel. Skåp ska utföras som genomräckningsskåp eller monteras dikt an mot taket, möjligen med sluttande överdel. Öppna ytor för förvaring ska undvikas.

Konventionell ventilation

Ventilation reducerar den luftburna smittan. Med en väl utförd och kontrollerad ventilationsanläggning med omblandande ventilation på 18-20 luftväxlingar/timme bör antalet luftburna bakterier ligga under 100 cfu/m3 (cfu = colony forming units) vid en operation med 8-10 personer närvarande. Vanligtvis erhålls värden runt 50 cfu/m3. Ventilationen förändras om dörren till operationsrummet öppnas och ytterligare person kommer in.

En sådan anläggning har inte kapacitet att förhindra höga mängder av smittämnen som kan förekomma om en så kallad "spridare" är närvarande. Spridare kan vara en helt frisk person men som har Staphylococcus aureus som en del av sin normala hudflora.

Specialventilation och specialventilation med bärande av specialarbetsdräkt

Speciella ventilationssystem används för att komma ned i nivåer på <10cfu/m3 (ultraren luft) i operationsrummets luft under pågående arbete. Exempel på sådana system är så kallade operationsboxar, operationstak med laminärt luftflöde (LAF) eller operationstält. Med en ökad andel resistenta bakterier kommer effekten av antibiotikaprofylax att minska. I moderna anläggningar kan man, när specialarbetsdräkt används, komma ned till det mikrobiologiska kravet för luft i operationsrummet för infektionskänslig ren kirurgi till nivåer under 5 cfu/m3 i luften.

Kontroll av ventilationsanläggningar

I kravspecifikationen till ventilationsanläggningar bör man ange ett accepterat bakterietal i luften under några vanliga typer av operationer då personalen har konventionell klädsel, så att man under garantitiden har möjlighet att pröva att anläggningen fungerar när den är i drift. Tekniska kontroller ska därefter göras regelbundet (obligatorisk ventilationskontroll, OVK) och bör utföras vid planerade driftavbrott, driftstörningar eller filterbyten.

Mikrobiologisk kontroll görs vid misstanke om ökad infektionsfrekvens eller vid anhopning av postoperativa sårinfektioner samt vid ändrad verksamhet, driftstopp eller ändring av ventilationsanläggningen.

Ultraviolett ljus

Ultraviolett (UV) ljus i stället för, eller som komplement till, ventilation i operationsrum används i liten utsträckning. UV-ljus kräver noggrann kontroll av lampor och luftfuktighet. Dessutom krävs särskild klädsel för personalen.

Revideringsdatum:
2013-03-18
Reviderad av:

Harriet Söderström, universitetsadjunkt, Institutionen för Omvårdnad, Umeå universitet

Manusförfattare:

Anna Hambraeus, docent, tidigare överläkare i vårdhygien, Akademiska sjukhuset, Uppsala och Ann Tammelin, med.dr., överläkare, Vårdhygien Stockholms län

Faktagranskare:

Helene Lindahl, hygiensjuksköterska, Labmedicin Skåne/Vårdhygien, Centralsjukhuset Kristianstad