Utskrivet 2016-12-05

Till navigering

Operationsavdelning

[Operationssjukvård]

Operationsavdelningen ska vara avskild från sjukhusets övriga verksamhet för att hindra att smittämnen förs dit. För att minska obehörigt spring på operationsavdelningen bör lokaler för möten mellan operationspersonal och personer från andra arbetsplatser finnas i nära anslutning till operationsavdelningen. Produkter ska vara förpackade enligt trelagersprincipen, transport-, avdelning- och produktförpackning. Förpackningarna ska vara hela, torra och i övrigt oskadade ända fram till användningstillfället. På operationsavdelningen förvaras avdelningsförpackning i sterilförråd. Utgångsdatum på produktförpackningen gäller endast om produkten förvaras i den datummärkta original- avdelningsförpackningen. Avdelningsförpackningen kan placeras i nära förråd till eller i ett förvaringsskåp på operationsrummet. Dagsförbrukningen kan förvaras i ett för övrigt tomt genomräckningsskåp.

Operationsrum

Operationsrummets väggar ska tåla samma typ av alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel som används till golven. Fast inredning ska ha släta ytor som tål frekvent avtorkning och alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel. Bra om vi använder samma begrepp ytdesinfektionsmedel som i städning av operationsrummet. Fasta skåp för förvaring ska utföras som genomräckningsskåp eller monteras dikt an mot taket, möjligen med sluttande överdel. Öppna ytor (hyllor, bord, bänkar) för tillfällig förvaring ska undvikas.

Konventionell ventilation

Konventionell ventilation reducerar luftburen smitta. Med en väl utförd och kontrollerad ventilationsanläggning med omblandande ventilation på 18-20 luftväxlingar/timme bör antalet bakteriebärande partiklar ligga under 100 cfu/m3 (cfu = colony forming units) vid en operation med 8-10 personer närvarande. Vanligtvis erhålls värden runt 50 cfu/m3. Ventilationen försämras om dörren till operationsrummet öppnas och ytterligare person kommer in.

Konventionell ventilation har inte kapacitet att förhindra höga mängder av smittämnen som kan förekomma om en så kallad "spridare" är närvarande. Spridare kan vara en helt frisk person men som har Staphylococcus aureus som en del av sin normala hudflora. Se Smitta och infektioner.

Specialventilation och specialventilation med bärande av specialarbetsdräkt

Speciella ventilationssystem används för att komma ned i nivåer på <10cfu/m3 (ultraren luft) under pågående arbete. Exempel på sådana system är operationsboxar, operationstak med laminärt luftflöde (LAF) eller operationstält. När personal arbetar utan yviga rörelser i operationsrummet och alla bär specialarbetsdräkt kan man med modern ventilationsanläggning komma ned till nivåer under 5 cfu/m3.

Kontroll av ventilationsanläggningar

I kravspecifikationen till ventilationsanläggningar bör man ange ett accepterat bakterietal i luften under några vanliga typer av operationer då personalen har konventionell klädsel, så att prövning av anläggningen kan utföras under garantitiden. Obligatoriska tekniska kontroller ska därefter göras regelbundet och alltid utföras vid planerade driftavbrott, driftstörningar eller filterbyten.

Mikrobiologisk kontroll görs alltid vid misstanke om ökad infektionsfrekvens eller vid anhopning av postoperativa sårinfektioner samt vid ändrad verksamhet, driftstopp eller ändring av ventilationsanläggningen.

För att säkerhetsställa vårdmiljön bör det i varje operationsrum finns en display som anger luftflöde och tryckdifferens för ventilationens funktion. Mätvärden avläses och bör dokumenteras i patientens journal. Det gäller även för uppdukningsrum.

Revideringsdatum:
2016-03-11
Manusförfattare:
Harriet Söderström, operationssjuksköterska, universitetsadjunkt, Institutionen för Omvårdnad, Umeå universitet
Birgitta Åkesdotter Gustafsson, operationssjuksköterska, vårdpedagog, med.dr, FoUU AnOpIVA-kliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge och Karolinska Institutet, CLINTEC, Huddinge
Faktagranskare:
Marie Avinder, hygiensjuksköterska, Område smittskydd och vårdhygien Region Skåne, Helsingborg