Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Indikationer, material och patientinformation

[Perifer venkateter]

Denna text gäller även barn

Indikationer

En perifer venkateter (PVK) läggs in för att intravenöst

 • administrera vätska, elektrolyter och näringslösning
 • administrera läkemedel
 • ge transfusion av blod eller blodkomponenter
 • ge möjlighet till provtagning, för att minska antal stick vid upprepade prover.

Material

Val av PVK-storlek görs utifrån användningsområde och patientens venstatus. Välj en så tunn och kort kateter som möjligt. En venkateter på 0,9 mm kan ha ett flöde på 2,5 liter Natriumklorid/Glucos per timme. Vid transfusion av blod, fettemulsion avvikande osmolaritet/pH och vid tillförsel av stora mängder vätska kan en perifer venkateter med en större diameter behövas.

Det finns perifer venkateter med och utan injektionsport.

Bild som visar exempel på venkateter med port
Exempel på stickskyddad venkateter med och utan port.

För att undvika risken för blodsmitta ska stickskyddade produkter användas när detta är möjligt.

Bild som visar exempel på stickskyddad venkateter
Exempel på stickskyddad venkateter
Bild som visar exempel på stickskyddad venkateter
Exempel på stickskyddade venkateter

Tillbehör

Injektioner/infusioner ges via injektionsventil, med eller utan förlängning och trevägskran. Anpassa valet av förlängningsslang utifrån situation och användningsområde. Fixera förlängningsslangen för att minska den mekaniska retningen i kärlväggen.

Bild som visar exemepel på förlängningsslang och trevägskran
Exempel på förlängningsslang och trevägskran.

Information till patienten

Sjuksköterskan ansvarar för information till patienten i samband med omvårdnad och att informationen anpassas till patienten (Patientlagen 2014:821). Informera om

 • orsaken till att en venkateter läggs in
 • möjligheten till smärtlindring före inläggning med exempelvis lokalbedövande kräm
 • hur det kommer att kännas vid insticket, när PVK läggs in
 • planerad inneliggande tid för PVK, det vill säga när den ska avlägsnas eller bytas
 • att handen och/eller armen kan användas trots inlagd venkateter
 • att en PVK kan ge besvär som rodnad, ömhet, svullnad, smärta och hårda vener. Patienten ska uppmanas att informera personalen direkt vid obehag och smärta
 • att det går bra att duscha, men blöta förband bör bytas efteråt.

Kontrollera att patienten förstått given information.

Dokumentation

All dokumentation avseende perifer venkateter ska enligt patientdatalagen (SFS 2008:355) dokumenteras och signeras i patientjournal av den sjuksköterska eller läkare som utfört handlingen. Dokumentationen ska innehålla information om:

 • Inläggning: tidpunkt, placering och kroppssida, PVK-storlek.
 • Dagligen: inspektion av insticksställe.
 • Avlägsnande: datum, orsak till avlägsnande, inspektion av hud, bedömning tromboflebit, annan komplikation och eventuell åtgärd.
Symbol_mapp.jpg
Revideringsdatum:
2018-10-03
Manusförfattare:
Eva-Marie Ebefors, leg. sjuksköterska, vårdutvecklare, Medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Fredrik Hammarskjöld, överläkare, med.dr, Operations- och intensivvårdskliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Karina Wahl, leg. sjuksköterska, specialistsjuksköterska, verksamhetsutvecklare, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Faktagranskare:
Sophie Lindgren, docent, Avdelningen för Anestesiologi och Intensivvård, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, Göteborg
Fotograf:
Originalfoto Kliniskt träningscentrum, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Originalfoto Länssjukhuset Ryhov, Jönköping