Utskrivet 2018-12-10

Till navigering

Referenser och regelverk

[Sänggrindar]

  1. Anderson O et al. Interventions designed to prevent healthcare bed-related injuries in patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 1. Art. No.: CD008931.
  2. Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna – Meddelandeblad. Stockholm: Socialstyrelsen; 2013.
  3. Rynning E. Samtycke till medicinsk vård och behandling : en rättsvetenskaplig studie [doktorsavhandling]. Uppsala: Iustus; 1994.
  4. Frågor och svar om tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna. Stockholm: Socialstyrelsen.
  5. Europeiska gemenskapernas råd. Rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter. Europeiska gemenskapernas officiella tidning. 1993; Område 13.
  6. Talerico KA1, Capezuti E. Myths and facts about side rails. Am J Nurs. 2001 Jul;101(7):43-8.

Lästips

Larm, lås och bälten får inte ersätta personal. Stockholm: Socialstyrelsen; 2010

Revideringsdatum:
2017-11-07
Manusförfattare:
Monica Bergenek, vårdutvecklare, leg. sjuksköterska, Enheten Patientsäkerhet, Skånes universitetssjukvård
Erik Hjortek, klinisk vårdutvecklare, Enheten Patientsäkerhet, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Faktagranskare:
Nationella Vårdhandboksrådet