Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Testa dina kunskaper

[Smärtskattning av akut och postoperativ smärta]

Här kan du testa dina kunskaper. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Självskattning av smärtintensiteten är en del i att ge adekvat smärtlindring. För en komplett smärtanalys behövs dessutom svar på frågorna:

Hur ofta bör postoperativ smärtskattning ske de första timmarna efter operationen?

Varför bör smärta skattas både i vila och i rörelse?

NRS-skalan är exempel på ett endimensionellt mätinstrument för självskattad smärta. Vid postoperativ smärta är det vägledande målet att smärtintensiteten inte skall överstiga:

För vissa patientgrupper fungerar det inte med självskattning genom NRS-skala. Exempel på sådana grupper är:

Bedömning av smärta hos personer med sänkt medvetandegrad görs genom observationer avseende oro, muskeltonus, ansiktsuttryck och verbala uttryck. Dessa kompletteras med fysiologiska parametrar som:

För att skatta smärta hos små barn eller personer med nedsatt kognitiv förmåga eller demens kan beteendeskalor användas. Exempel på sådana observationsskalor är:

Korrekt och utförlig dokumentation i journalen av patientens smärtupplevelse är nödvändig för att förmedla patientens behov mellan olika vårdare. Hur bör dokumentationen utformas?

Revideringsdatum:
2018-01-19

Smärtskattning av akut och postoperativ smärta