Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Testa dina kunskaper

[Smitta och smittspridning]

Här kan du testa dina kunskaper. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Vilken är den vanligaste smittvägen i vården?

På vilket sätt skiljer sig indirekt kontaktsmitta från direkt kontaktsmitta?

Vad kallas det när en dusch av tunga droppar från nysning faller genom luften och hamnar till exempel på ett dörrhandtag och sedan förs vidare till en annan person?

Vad innebär det att vissa smittämnen är luftburna genom aerosol?

Vilken typ av smitta är hepatit C exempel på?

Hur överförs smitta vid impetigo och herpes?

Vilken vårdrutin bör användas vid första kontakten med patient som har symtom på smittsam sjukdom, förutom basal hygienrutin?

Vid vilken av följande påståenden bör enkelrum med luftsluss användas som vårdrum?

Arbetsmiljöverket föreskriver att skyddsutrustning mot luftburen smitta skall användas vid vård av patient med smittsam lungtuberkulos. Vilket av nedanstående alternativ är korrekt? 

Vad gäller för besök till patienter med smittsam sjukdom på vårdavdelning?

Revideringsdatum:
2018-02-08