Utskrivet 2018-12-10

Till navigering

Inläggning

[Subkutan venport]

Denna text gäller även barn

Inläggning ska jämställas med ett operativt ingrepp och utföras av sterilklädd personal med steril teknik. Inläggning ordineras av läkare och utförs på operationssal [1].

Patientinformation

Information till patienten bör ske muntligt och skriftligt och innehålla följande:

 • Vad en subkutan venport (SVP) är.
 • Indikation.
 • Hur den ser ut och hur den fungerar.
 • Hur inläggningen går till, förberedelser och kontroller efter inläggningen.
 • Skötsel.
 • Instruktioner om patientens egenvård och vad hen (och förälder/närstående) bör vara observant på när det gäller SVP och hygien.
 • Möjliga komplikationer och vart patienten kan vända sig med frågor.

Det är viktigt att patienten i möjligaste mån involveras i beslutet att lägga in SVP och ger sitt samtycke [1]. Förslag till skriftlig information till vuxna: "Subkutan venport", 1177.se.

Barn och föräldrar kan få ytterligare information via www.narkoswebben.se.

Förberedelser

lokala_anvisningar.gif

Lokala anvisningar

Lokala anvisningar angående

 • remiss för inläggning och eventuell röntgen
 • eventuell blodprovstagning
 • eventuell fasta
 • preoperativ hud- och hårtvätt
 • förberedelser inför eventuell narkos.

Håravkortning utförs vid behov, av bandageringstekniska skäl. Detta görs med håravkortningsapparat eller sax, men ej med rakhyvel för att undvika att skada huden [3].

Symbol_mapp.jpg

Genomförande

Inläggning ska ske under sterila förhållanden. Läkaren använder munskydd, operationsmössa, steril rock och sterila handskar. Huddesinfektion görs med klorhexidinsprit 5 mg/mL eller medel med motsvarande effekt. Vid klorhexidinallergi används etanol 70 % eller medel med motsvarande effekt.

Ett stort område runt insticksställe desinfekteras noga med ordentligt genomfuktade tvättork under cirka 2 minuter. Låt huden lufttorka. Inverkningstiden är tills huden är torr. Därefter fixeras sterilt draperingsmaterial tätt mot patientens hud [1]. Inläggning sker i lokalbedövning men vid behov kan sedering och smärtlindring ges intravenöst. De flesta barn och enstaka vuxna patienter behöver full narkos.

De vener som lämpar sig bäst för SVP är i första hand vena jugularis interna och för vissa patienter vena subclavia. För barn används även vena jugularis externa. Även överarmens vener cephalica, basilica eller brachialis eller vena femoralis i ljumsken kan användas på särskild indikation.

Bild som visar exempel på inläggning av subkutan venport
Exempel på inläggning av subkutan venport

Ultraljud och röntgengenomlysning ska användas vid inläggning av SVP. Oftast behöver ingen ytterligare röntgenkontroll ske postoperativt [1]. Operatören måste i så fall bedöma och meddela att kateterspetsläget är adekvat.

Barn ska dock alltid röntgenkontrolleras, helst med kontrast, innan porten för första gången används.

Bild som visar förstoring av subkutan venport

Eftervård

För att på ett tidigt stadium upptäcka eventuella komplikationer ska man under de närmaste timmarna efter inläggningen av venporten

 • kontrollera om en blödning och/eller en svullnad har uppstått runt dosan (portnålen kan lyftas ur sitt läge)
 • vara uppmärksam på om patienten får till exempel hosta eller andnöd (symtom på pneumothorax), eller allmänpåverkan.

Kontakta läkare som får ta ställning till ytterligare åtgärder om något eller några av ovanstående symtom uppstår. Mindre lokala blödningar kan med fördel behandlas med tryckförband under några timmar.

lokala_anvisningar.gif

Lokala anvisningar

Se lokala anvisningar angående

 • överrapportering efter inläggning av SVP
 • fastställande av kateterspetsläge via genomlysning under inläggningen eller postoperativ röntgenkontroll
 • information till patienten.
Symbol_mapp.jpg
Revideringsdatum:
2016-05-10
Manusförfattare:

Peter Frykholm, överläkare, Anestesi- och intensivvårdskliniken, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Jeanette Pettersson, leg. sjuksköterska, Onkologiska kliniken, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Faktagranskare:

Anders T Larsson, överläkare, Anestesi, Gävle sjukhus

Christina Wahlstedt, chefssjuksköterska, Sektionen för gastroenterologi, hepatologi och nutrition, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna

Illustratör:

Susanne Flodin, Vinna kommunikationsbyrå