Utskrivet 2018-12-10

Till navigering

Akuta åtgärder vid transfusionsreaktion

[Transfusion av blodkomponenter]

 1. Avbryt omedelbart transfusionen. Låt infartskanylen ligga kvar.
 2. Kontrollera patientens allmäntillstånd, andning och cirkulation.
 3. Kontakta jourhavande eller ansvarig läkare på vårdavdelningen. Notera reaktionen i journalen.
 4. Kontrollera att
  • patientens identitet stämmer med blodenhetens transfusionsdokument 
  • ABO och RhD grupp på blodenhetens etikett är förenlig med patientens blodgrupp
  • blodenhetens nummer stämmer överens med transfusionsdokumentet
  • vid erytrocyttransfusion att erytrocyter av förenlig typ använts om irreguljära antikroppar mot erytrocyter påvisats hos patienten.
 5. Informera Transfusionsmedicin om reaktionen. Fyll i remiss Rapport vid transfusionskomplikation, ange omständigheterna i fallet.

  Om ansvarig läkare i samråd med transfusionsmedicin bestämmer att reaktionen ska utredas:

 6. Kontrollera urinproduktionen. Notera urinens färg.
 7. Lämna blodenhet/enheter och nytaget blodprov på patienten till Transfusionsmedicin samt ifylld Rapport vid transfusionskomplikation.

Trombocyt- eller plasmatransfusion

Eventuell utredning vid trombocyt- eller plasmatransfusion utförs efter samråd med Transfusionsmedicin. Fyll i remiss Rapport vid transfusionskomplikation, ange omständigheterna i fallet. Lämna enhet/enheter till Transfusionsmedicin samt ifylld Rapport vid transfusionskomplikation.

Reaktionstyp  Symtom  Orsak  Klinisk handlingsplan
Allergisk
(lätt)
 
Klåda, urtikaria.  Oftast okänd, ibland
antikroppar mot
plasmaproteiner. 

Steg 1-3 samt 5 ovan.
Ge ev antihistamin eller
kortikosteroider.
Fortsätt transfusion om
symtomen upphört
inom 30 min. I annat
fall tillämpa något av
alternativen nedan.

Allergisk
(svår)
 
Anafylaxi med
ångest, oro, klåda,
urticaria,
blodtrycksfall,
takykardi,
andningssvårigheter.
Oftast okänd, ibland
antikroppar mot
plasmaproteiner
(främst IgA).

Steg 1-7 ovan. Ge
adrenalin, antihistamin,
kortikosterider, ev ß2-
stimulerare, syrgas.
Överväg IgA-brist. Om
fortsatt transfusion är
nödvändig, överväg
tvättade enheter.

Febril Ångest, oro, feber,
frossa,
ansiktsrodnad,
takykardi. 
Antikroppar mot
leukocyter eller
trombocyter. Bakteriell
kontamination. 
Steg 1-7 ovan. Ev
blododling. Ge
antipyretika, ev
antibiotika, ev
kortikosteroider. Om
fortsatt transfusion är
nödvändig, överväg
leukocytreducerade
enheter.
Akut
hemolytisk
 

Ångest, oro, bröst-
och ländsmärtor,
huvudvärk, andnöd,
frossa, feber,
blodtrycksfall, chock,
oförklarlig blödning,
hemoglobinemi, röd
urin. 

Intravaskulär hemolys
pga
blodgruppsoförenlighet.
Gramnegativ sepsis vid
infekterat
transfusionsblod.
Oavsiktligt överhettat
eller fryst blod. 
Steg 1-7 ovan.
Chockbehandling,
adrenalin, syrgas, ev
kortikosteroider.
Forcerad diures med
vätska och diuretika
vid hemoglobinemi.
Kontakta
Transfusionsmedicin
för plasmabyte vid
massiv
hemoglobinemi.
Behandla snabbt vid
tecken på DIC, utred
snarast orsaken till
transfusionsreaktionen.
TRALI
(Transfusion-
relatec acute
lung injury)
 
Andnöd, ångest,
lungödem,
blodtrycksfall, sänkt
syrgassaturation.
Uteslutningsdiagnos,
krävs lungpåverkan
under/inom 6 timmar
efter transfusionen
samt bilaterala
lunginfiltrat på
lungröntgen. Kan bero
på antikroppar mot vita
blodkroppar hos givare
eller patient 
Steg 1-7 ovan.
Kortikosteroider,
intensiv andningshjälp.
Hypotension  Blodtrycksfall under
eller direkt efter
transfusion. 
Medicinering med
ACE-hämmare eller
användning av negativt
laddade filter. 
Steg 1-7 ovan.
Vätskeinfusion.
Cirkulations-
överbelastning
 
Andnöd, cyanos,
lungödem, takykardi,
hypertension,
fotsvullnad. 
Hjärtsvikt pga för
snabb transfusion,
speciellt hos äldre
patienter eller små
barn. 
Steg 1-7 ovan. Syrgas
vid behov, diuretika. 
Revideringsdatum:
2017-07-14
Reviderad av:
Lars Skagerlind, leg. sjuksköterska, Hematologiska sektionen, Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Manusförfattare:
Lillemor Eliasson, leg. sjuksköterska och transplantationskoordinator, Hematologiska sektionen, Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Faktagranskare:
Ewa Lassén, överläkare, Transfusionsmedicin/Blodcentralen, Laboratoriemedicin, Norrlands universitetssjukhus, Umeå