Utskrivet 2018-12-10

Till navigering

Referenser och regelverk

[Transfusion av blodkomponenter]

Nedanstående referenser gäller generellt för texterna i ämnet

Gajewski JL, Johnson VV, Sandler SG, Sayegh A, Klumpp TR. A review of transfusion practice before, during, and after hematopoietic progenitor cell transplantation. Blood. 2008;112(8):3036-47. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18583566

Hemostas vid allvarlig blödning: vårdprogram utarbetat av arbetsgrupp inom Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas. Version 2.0. Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas (SSTH); 2014. http://www.ssth.se/documents/vp/vphemostas140630.pdf

Novis DA, Miller KA, Howanitz PJ, Renner SW, Walsh MK, College of American P. Audit of transfusion procedures in 660 hospitals. A College of American Pathologists Q-Probes study of patient identification and vital sign monitoring frequencies in 16494 transfusions. Arch Pathol Lab Med. 2003;127(5):541-8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12708895

Schmidt-Hieber M, Schuster R, Nogai A, Thiel E, Hopfenmuller W, Notter M. Error management of emergency transfusions: a surveillance system to detect safety risks in day to day practice. Transfus Apher Sci. 2006;35(2):125-30. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17045844

Scholl S, Klink A, Mugge LO, Schilling K, Hoffken K, Sayer HG. Safety and impact of donor-type red blood cell transfusion before allogeneic peripheral blood progenitor cell transplantation with major ABO mismatch. Transfusion. 2005;45(10):1676-83. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16181220

Spinella PC, Carroll CL, Staff I, Gross R, Mc Quay J, Keibel L, et al. Duration of red blood cell storage is associated with increased incidence of deep vein thrombosis and in hospital mortality in patients with traumatic injuries. Crit Care. 2009;13(5):R151. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19772604

Transport and storage of infusion supplies and blood products. Home Healthc Nurse. 2001;19(9):537-8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11982191

Regelverk

Europaparlamentet och europeiska unionens råd. Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/98/EG av den 27 januari 2003 om fastställande av kvalitets- och säkerhetsnormer för insamling, kontroll, framställning, förvaring och distribution av humanblod och blodkomponenter och om ändring av direktiv 2001/83/EG. Europeiska unionens officiella tidning. 2003.

Europeiska gemenskapernas kommission. Kommissionens direktiv 2005/61/EG av den 30 september 2005 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/98/EG i fråga om krav på spårbarhet och rapportering av allvarliga biverkningar och avvikande händelser. Europeiska unionens officiella tidning. 2005.

SFS 2006:496. Lag om blodsäkerhet, §16. Stockholm: Socialdepartementet.

SOSFS 2005:28. Anmälningsskydlighet enligt Lex Maria. Stockholm: Socialstyrelsen. (Ändringsförfattning SOSFS 2010:4, SOSFS 2013:3)

SOSFS 2008:1. Användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården. Stockholm: Socialstyrelsen. (Ändringsförfattning SOSFS 2013:6)

SOSFS 2009:28. Blodverksamhet. Stockholm: Socialstyrelsen. (Ändringsförfattning SOSFS 2011:19, SOSFS 2013:11, SOSFS 2015:24, HSLF-FS 2016:23, HSLF-FS 2016:95, HSLF-FS 2017:14)

SOSFS 2009:29 . Transfusion av blodkomponenter. Stockholm: Socialstyrelsen. (Ändringsförfattning SOSFS 2011:18, SOSFS 2013:12)

Revideringsdatum:
2017-07-14
Reviderad av:
Lars Skagerlind, leg. sjuksköterska, Hematologiska sektionen, Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Manusförfattare:
Lillemor Eliasson, leg. sjuksköterska och transplantationskoordinator, Hematologiska sektionen, Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Faktagranskare:
Ewa Lassén, överläkare, Transfusionsmedicin/Blodcentralen, Laboratoriemedicin, Norrlands universitetssjukhus, Umeå