Utskrivet 2018-12-10

Till navigering

Vårdgivaransvar i folkhälsoarbete och sjukvård

[Urininkontinens]

Verksamhetschefen respektive den som är medicinskt ansvarig har ansvaret för att det finns rutiner för god och säker vård samt att dessa följs upp och utvecklas. Vårdprogram och lokala riktlinjer ska finnas i öppenvård, i slutenvård och i hemsjukvård, både för ordinärt och särskilt boende.

lokala_anvisningar.gif

Lokala anvisningar

Symbol_mapp.jpg

Det är vårdgivarens ansvar att utarbeta de rutiner som behövs för att ge god och säker vård. Vårdgivaren ska även identifiera den samverkan som behövs såväl i den egna verksamheten som med andra vårdgivare.

Barnhälsovården verkar förebyggande genom att barnavårdscentralerna följer barnets blåsutveckling fortlöpande. När barnet är fem år sker en uppföljning av blåsfunktionen enligt basprogrammet för barns utveckling. Skolhälsovården bedriver förebyggande arbete genom undervisning om kroppen och dess funktioner. Skolhälsovården ska också verka för att trevliga och lättillgängliga toaletter finns. Mödrahälsovården verkar förebyggande genom information om bäckenbotten och bäckenbottenmuskelträning.

Inom primärvården, på specialistmottagningar för barn, urologi, gynekologi och geriatrik samt inom kommunernas särskilda boenden ska ett organiserat och ansvarsfördelat omhändertagande finnas.Vid sluten sjukhusvård bör patienternas blåsfunktion följas. Om det behövs skrivs remiss eller hänvisas till vårdgivare som kan utreda och behandla inkontinensproblem.

Revideringsdatum:
2017-10-31
Reviderad av:
Anna Martinson, uroterapeut, Urologmottagningen, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg
Manusförfattare:
Märta Lauritzen, leg. sjuksköterska/uroterapeut, Urologisk verksamhet, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Inger Nordlander, leg. sjukgymnast/uroterapeut, Kvinnosjukvård/Förlossning, Södersjukhuset, Stockholm
Faktagranskare:
Anders Engelholm, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) , Socialtjänsten, Sundsvall