Utskrivet 2018-12-10

Till navigering

Referenser och regelverk

[Vårdsamverkan]

Texterna i detta ämne bygger på referenser och regelverk som finns listade nedan.

  1. TermbankenStockholm: Socialstyrelsen
  2. Esbjörnson S, Hagqvist A. Individuell plan enligt SoL och HSL: till nytta för brukarna? Borås: FoU Sjuhärad Välfärd, Högskolan i Borås; 2013.
  3. Kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård: cirkulär 12:2. Stockholm: Sveriges kommuner och landsting (SKL); 2012.
  4. Utredningen om betalningsansvarslagen. Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård: betänkande. Stockholm: Fritze; 2015. SOU 2015:10

Regelverk

SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Socialdepartementet.

SFS 1988:870. Lag om vård av missbrukare i särskilda fall. Stockholm: Socialdepartementet.

SFS 1990:1404. Lag om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Stockholm: Socialdepartementet.

SFS 1990:52. Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga. Stockholm: Socialdepartementet.

SFS 1991:1128. Lag om psykiatrisk tvångsvård. Stockholm: Socialdepartementet

SFS 1991:1129. Lag om rättspsykiatrisk vård. Stockholm: Socialdepartementet.

SFS 1993:387. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Stockholm: Socialdepartementet.

SFS 2001:453. Socialtjänstlag. Stockholm: Socialdepartementet.

SFS 2008:355. Patientdatalagen. Stockholm: Socialdepartementet.

SFS 2009:400. Offentlighets- och sekretesslag. Stockholm: Justitiedepartementet.

SFS 2014:821. Patientlag. Stockholm: Socialdepartement

SOSFS 2000:1. Läkemedelshantering i hälso-och sjukvården. Stockholm:Socialstyrelsen (Ändringsförfattningar HSLF-FS 2015:11, SOSFS 2012:9, SOSFS 2009:14, SOSFS 2008:29, SOSFS 2006:24, SOSFS 2005:24, SOSFS 2001:17).

SOSFS 2005:27. Samverkan vid in- och utskrivning av patient i sluten vård. Stockholm: Socialstyrelsen.

SOSFS 2007:10. Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Stockholm: Socialstyrelsen. (Ändringsförfattningar SOSFS 2008:20)

SOSFS 2008:14. Informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården. Stockholm: Socialstyrelsen. (Ändringsförfattningar SOSFS 2013:7, SOSFS 2011:8).

SOSFS 2009:6. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Stockholm: Socialstyrelsen. (Ändringsförfattningar SOSFS 2012:10, 2011:23)

SOSFS 2011:7. Livsuppehållande behandling. Stockholm: Socialstyrelsen.

SOSFS 2011:9. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Stockholm: Socialstyrelsen.

Revideringsdatum:
2016-12-21
Manusförfattare:
Gisela Fridstedt, systemförvaltare/utvecklingsledare, leg. sjuksköterska, fil.mag., eHälsostrategisk avdelning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Faktagranskare:
Iris Kjellander, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Åre kommun