Vårdhandboken

Utskrivet 2018-08-21

Till navigering

Sökresultat

35 träffarcvk inom hela webbplatsen

Sortera träffar efter:
 • 1.
  Central venkateter - Avlägsnande av CVK

  Avlägsnande av CVK - [Central venkateter] - Denna text gäller vuxna. För barn kan specifika riktlinjer finnas. Behovet av central venkateter (CVK) bör omprövas dagligen hos varje enskild patient. Om CVK inte behövs ska den avlägsnas [1]. Infektionsrisken ökar ...

 • 2.
  Central venkateter - Inläggning av CVK

  Inläggning av CVK - [Central venkateter] - Denna text gäller vuxna. För barn kan specifika riktlinjer finnas. Inläggning ska jämställas med ett operativt ingrepp och utföras av sterilklädd personal med steril teknik. Inläggning ordineras och ...

 • 3.
  Central venkateter - Blodprov och blododling via CVK

  Blodprov och blododling via CVK - [Central venkateter] - Denna text gäller vuxna. För barn kan specifika riktlinjer finnas. Blodprov via central venkateter - Provtagning kan göras från central venkateter (CVK). Vid provtagning används antingen vacutainerhållare, ...

 • 4.
  Blodprov, venös provtagning - Provtagning ur PVK, SVP eller CVK

  Provtagning ur PVK, SVP eller CVK - [Blodprov, venös provtagning] - Denna text gäller även barn Blodprovstagning ur en perifer venkateter kan utföras i undantagsfall när venkatetern är nyinlagd, men är förenat med högre risk för hemolys än ...

 • 5.
  Central venkateter - Översikt

  [Central venkateter] - Denna text gäller vuxna. För barn kan specifika riktlinjer finnas. En central venkateter (CVK) är en kärlkateter där kateterspetsen ligger i en central ven, vanligtvis i vena cava superior. Det finns flera olika typer ...

 • 6.
  Central venkateter - Handhavande

  Handhavande - [Central venkateter] - Denna text gäller vuxna. För barn kan specifika riktlinjer ... (CVK) får endast användas om läge och funktion kontrollerats genom exempelvis blodreturkontroll. Märkning av infartsväg - Intravasala katetrar ska ...

 • 7.
  Provtagning och undersökning

  Artärkateter - Översikt Förberedelser och inläggning Handhavande och kalibrering ... CVK Provtagning vid infusion Provtagning för blododling Lokala anvisningar Referenser och regelverk Testa dina kunskaper Blodtrycksmätning, manuell - Översikt Material ...

 • 8.
  Central venkateter - Injektion, infusion och transfusion

  text gäller vuxna. För barn kan specifika riktlinjer finnas. Kateter, injektionsventil och kran - En central venkateter (CVK) är antingen utrustad med avstängningsventil (on/off-knapp) eller klämma beroende på fabrikat. Dessa möjliggör avstängning ...

 • 9.
  Central venkateter - Komplikationer

  samt pulsstegring och blodtrycksfall de närmaste timmarna efter insättandet eller borttagandet av central venkateter (CVK) kan vara ett tecken på att lungsäcken eller lungan punkterats vid ...

 • 10.
  Central venkateter - Lokala anvisningar

  Lokala anvisningar - [Central venkateter] - Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med ... CVK - Förberedelser vid inläggning av CVK (remiss för inläggning och röntgen, blodprovstagning, eventuell fasta, eventuell ...

 • 11.
  Fokusområde - Denna text gäller även barn

  Artärkateter - Artärpunktion Blodburen smitta - Översikt Smittämnen Smittöverföring, smittrisker ... CVK Provtagning vid infusion Dödsfall, åtgärder inom hälso- och sjukvård - Närstående, information och avsked Omhändertagande av den döde ...

 • 12.
  Fokusområde - Blodprovstagning

  Artärkateter - Blodprovstagning ur artärkateter Blodprov, kapillär provtagning - Tillvägagångssätt Blodprov, venös ... blododling via CVK Perifer venkateter - Handhavande PICC-line - Blodprov och blododling Subkutan venport - Blodprov och blododling ...

 • 13.
  Central venkateter - Spolning och heparinisering

  Spolning och heparinisering - [Central venkateter] - Denna text gäller vuxna. För barn kan specifika riktlinjer finnas. Spolning - Central venkateter (CVK) spolas med 20-40 mL Natriumklorid 9 mg/mL efter varje användning. Den mekaniska rengöringen ...

 • 14.
  Central venkateter - Omläggning och kranbyte

  Omläggning och kranbyte - [Central venkateter] - Denna text gäller vuxna. För barn kan specifika riktlinjer finnas ... (CVK) läggs enbart om tills den är fastläkt och suturerna tagits bort efter cirka fyra veckor [1,9]. Trevägskranar och injektionsventiler ...

 • 15.
  PICC-line - Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk - [PICC-line] - Pronovost P. Interventions to decrease catheter-related bloodstream infections in ... cvk Socialstyrelsen. Att förebygga vårdrelaterade infektioner : ett kunskapsunderlag. Stockholm: Socialstyrelsen; 2006 [läst ...

 • 16.
  Central venkateter - Indikation och dokumentation

  och dokumentation - [Central venkateter] - Denna text gäller vuxna. För barn kan specifika riktlinjer finnas ... (CVK) ska alla uppgifter dokumenteras och signeras av den läkare eller sjuksköterska som utfört åtgärden eller handlingen. ...

 • 17.
  Huddesinfektion - Ingrepp med stor risk för infektion

  Ingrepp med stor risk för infektion - [Huddesinfektion] - Risken för infektion är stor i närvaro av kroppsfrämmande material, till exempel CVK, CDK, PICC-line kateter, subkutan venport, artärkateter, peritonealdialyskateter, epiduralkateter, spinalkateter. ...

 • 18.
  Huddesinfektion - Testa dina kunskaper

  Testa dina kunskaper - [Huddesinfektion] - Här kan du testa dina kunskaper. Testet är ett ... (CVK) Ledpunktion Subkutan insulingivning Om desinfektionsmedlet är klorhexidinsprit 5 mg/mL, hur ska desinfektionen vid inläggning av en peritonealdialyskateter ...

 • 19.
  Märkning av in- och utfartsvägar - Testa dina kunskaper

  Testa dina kunskaper - [Märkning av in- och utfartsvägar] - Här kan du testa dina kunskaper. Testet är ett ... "CVK"? Märkningen ska vara tydlig, enhetlig och enkel för att undvika förväxlingar både inom och utanför vårdenheten Som ett led ...

 • 20.
  Märkning av in- och utfartsvägar - Översikt

  Översikt - [Märkning av in- och utfartsvägar] - Denna text gäller även barn Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) syftar ... CVK eller EDK, då det i sig är en risk för förväxling. Enhetlig, enkel och tydlig märkning minskar också förväxlingsrisk ...