Utskrivet 2018-11-14

Till navigering

Sökresultat

34 träffarcvk inom hela webbplatsen

Sortera träffar efter:
 • 1.
  Central venkateter - Avlägsnande av CVK

  Avlägsnande av CVK - [Central venkateter] - Denna text gäller vuxna. För barn kan specifika riktlinjer finnas. Behovet av central venkateter (CVK) bör omprövas dagligen hos varje enskild patient. Om CVK inte behövs ska den avlägsnas [1]. Infektionsrisken ökar ...

 • 2.
  Central venkateter - Inläggning av CVK

  Inläggning av CVK - [Central venkateter] - Denna text gäller vuxna. För barn kan specifika riktlinjer finnas. Inläggning ska jämställas med ett operativt ingrepp och utföras av sterilklädd personal med steril teknik. Inläggning ordineras och ...

 • 3.
  Central venkateter - Blodprov och blododling via CVK

  Blodprov och blododling via CVK - [Central venkateter] - Denna text gäller vuxna. För barn kan specifika riktlinjer finnas. Blodprov via central venkateter - Provtagning kan göras från central venkateter (CVK). Vid provtagning används antingen vacutainerhållare, ...

 • 4.
  Blodprov, venös provtagning - Provtagning ur PVK, SVP eller CVK

  Provtagning ur PVK, SVP eller CVK - [Blodprov, venös provtagning] - Denna text gäller även barn Blodprovstagning ur en perifer venkateter kan utföras i undantagsfall när venkatetern är nyinlagd, men är förenat med högre risk för hemolys än ...

 • 5.
  Central venkateter - Översikt

  [Central venkateter] - Denna text gäller vuxna. För barn kan specifika riktlinjer finnas. En central venkateter (CVK) är en kärlkateter där kateterspetsen ligger i en central ven, vanligtvis i vena cava superior. Det finns flera olika typer ...

 • 6.
  Provtagning och undersökning

  Artärkateter - Översikt Förberedelser och inläggning Handhavande och kalibrering ... CVK Provtagning vid infusion Provtagning för blododling Lokala anvisningar Referenser och regelverk Testa dina kunskaper Blodtrycksmätning, manuell - Översikt Material ...

 • 7.
  Central venkateter - Injektion, infusion och transfusion

  text gäller vuxna. För barn kan specifika riktlinjer finnas. Kateter, injektionsventil och kran - En central venkateter (CVK) är antingen utrustad med avstängningsventil (on/off-knapp) eller klämma beroende på fabrikat. Dessa möjliggör avstängning ...

 • 8.
  Central venkateter - Komplikationer

  samt pulsstegring och blodtrycksfall de närmaste timmarna efter insättandet eller borttagandet av central venkateter (CVK) kan vara ett tecken på att lungsäcken eller lungan punkterats vid ...

 • 9.
  Central venkateter - Lokala anvisningar

  Lokala anvisningar - [Central venkateter] - Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med ... CVK - Förberedelser vid inläggning av CVK (remiss för inläggning och röntgen, blodprovstagning, eventuell fasta, eventuell ...

 • 10.
  Fokusområde - Denna text gäller även barn

  Artärkateter - Artärpunktion Blodburen smitta - Översikt Smittämnen Smittöverföring, smittrisker ... CVK Provtagning vid infusion Dödsfall, åtgärder inom hälso- och sjukvård - Närstående, information och avsked Omhändertagande av den döde ...

 • 11.
  Fokusområde - Blodprovstagning

  Artärkateter - Blodprovstagning ur artärkateter Blodprov, kapillär provtagning - Tillvägagångssätt Blodprov, venös ... blododling via CVK Perifer venkateter - Handhavande PICC-line - Blodprov och blododling Subkutan venport - Blodprov och blododling ...

 • 12.
  PICC-line - Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk - [PICC-line] - Referenser - Frykholm P, Pikwer A, Hammarskjold F, Larsson AT ... cvk Socialstyrelsen. Att förebygga vårdrelaterade infektioner : ett kunskapsunderlag. Stockholm: Socialstyrelsen; 2006 [okt 2017]. Esposito MR, ...

 • 13.
  Central venkateter - Handhavande

  Handhavande - [Central venkateter] - Denna text gäller vuxna. För barn kan specifika riktlinjer ... (CVK) får endast användas om läge och funktion kontrollerats genom exempelvis blodreturkontroll. Märkning av infartsväg - Intravasala katetrar ska ...

 • 14.
  Central venkateter - Spolning och heparinisering

  Spolning och heparinisering - [Central venkateter] - Denna text gäller vuxna. För barn kan specifika riktlinjer finnas. Spolning - Central venkateter (CVK) spolas med 20-40 mL Natriumklorid 9 mg/mL efter varje användning. Den mekaniska rengöringen ...

 • 15.
  Central venkateter - Omläggning och kranbyte

  Omläggning och kranbyte - [Central venkateter] - Denna text gäller vuxna. För barn kan specifika riktlinjer finnas ... (CVK) läggs enbart om tills den är fastläkt och suturerna tagits bort efter cirka fyra veckor [1,9]. Trevägskranar och injektionsventiler ...

 • 16.
  Transfusion av blodkomponenter - Översikt

  Översikt - [Transfusion av blodkomponenter] - Blodkomponenter framställs vid blodcentraler ur helblod från friska blodgivare eller ... CVK och subkutan venport. Vårdgivare ska tillse att en sjukvårdsinrättning rekvirerar blodkomponenter från en ...

 • 17.
  Huddesinfektion - Ingrepp med stor risk för infektion

  Ingrepp med stor risk för infektion - [Huddesinfektion] - Risken för infektion är stor i närvaro av kroppsfrämmande material, till exempel CVK, CDK, PICC-line kateter, subkutan venport, artärkateter, peritonealdialyskateter, epiduralkateter, spinalkateter. ...

 • 18.
  Central venkateter - Indikation och dokumentation

  och dokumentation - [Central venkateter] - Denna text gäller vuxna. För barn kan specifika riktlinjer finnas ... (CVK) ska alla uppgifter dokumenteras och signeras av den läkare eller sjuksköterska som utfört åtgärden eller handlingen. ...

 • 19.
  Artärkateter - Förberedelser och inläggning

  Förberedelser och inläggning - [Artärkateter] - Denna text gäller vuxna. För barn kan specifika riktlinjer finnas. Ansvarig ... CVK-liknande kateterar som läggs in med så kallad Seldingerteknik. Förberedelser - Tillämpa basala hygienrutiner Uppdukning ...

 • 20.
  Nutrition, parenteral - Administration och hygien

  Administration och hygien - [Nutrition, parenteral] - Trekammarpåsar förvaras i rumstemperatur. Tillsats av vitaminer och mineraler görs ... CVK - central venkateter - Patient med svåråtkomliga perifera kärl eller då behov av PN förutses till ...