• Du har valt: Sörmland
Aktuellt

Influensa

Influensa orsakas av virus och är vanligt under vinterhalvåret. Influensa inkluderar ofta flera olika symtom, bland annat luftvägssymtom så som torrhosta. Vissa personer har en ökad risk att drabbas av allvarlig sjukdom vid influensa, exempelvis personer med försämrad hostkraft och sekretstagnation.

Incidensen av influensa varierar årligen och är vanligen runt 5–10 %. Epidemier sker under vinterhalvåret. Det finns två virus som orsakar typiska influensasymtom: influensa A och B. Viruset finns främst i svalg och övre luftvägar och sprids som aerosol, dropp- eller kontaktsmitta. Torr och kall luft underlättar spridningen. Smittsamheten är störst från dagen innan symtomdebut och under feberperioden.

Influensa kännetecknas ofta av plötslig debut av hög feber och frossa, värk i muskler och huvud, kraftig sjukdomskänsla, torrhosta, smärta bakom bröstbenet, halsont och heshet, kräkningar och diarré (vanligare hos barn).

Läs mer om influensa i kliniskt kunskapsstöd om influensa i Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Andra kunskapsstöd med koppling till influensa är de om andningsvägar samt pneumoni.  Även Folkhälsomyndigheten har sjukdomsinformation om influensa.

I alla vårdsituationer ska basala hygienrutiner tillämpas, oavsett diagnos och om patienten har en smitta eller inte. Utöver basala hygienrutiner ska rutiner för rengöring, desinfektion och städning finnas och följas.

I Vårdhandbokens avsnitt om personalinfektioner inom hälso- och sjukvård finns information om arbetsgivarens respektive arbetstagarens ansvar, samt om förebyggande åtgärder för att minimera risken för smitta mellan personal, från patient till personal och vice versa. På Folkhälsomyndighetens webbplats kan man läsa mer om åtgärder mot smittspridning av virusorsakade luftvägsinfektioner inom vård och omsorg.

Annat innehåll med koppling till influensa och luftvägssymtom är exempelvis Vårdhandbokens avsnitt om andningsvård, sugning av luftvägar,  basala hygienrutiner och klädregler samt städning och rengöring.

Till toppen av sidan