• Du har valt: Sörmland

Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten

Smittsamma mikroorganismer finns överallt i vår omgivning. Den vanligaste smittspridningen sker via våra händer. God handhygien är ett enkelt sätt att skydda dig själv och vård-och omsorgstagare. Läs mer om det i Vårdhandbokens avsnitt om Basala hygienrutiner och klädregler.

Världshälsoorganisationen WHO har utropat den 5 maj till en global Handhygiendag. En internationell satsning med mottot: "Save lives: Clean Your Hands." i syfte att rädda liv genom att öka personalens kunskaper och följsamhet till god handhygien inom vård- och omsorg. 

Fokus för WHO:s globala Handhygiendag varierar från år till år vilket går att läsa mer om på WHO:s webbplats

Ett svenskt material, Rena händer räddar liv, är framtaget av Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR),  i samarbete med företrädare för kommuner och regioner, Svensk Förening för Vårdhygien och Smittskyddsläkarföreningen. Mer information kring eventuella lokala aktiviteter hittar du på Vårdhygiens webbplats i respektive region.

Socialstyrelsen erbjuder en kostnadsfri utbildning i basala hygienrutiner som är särskilt anpassad för personal inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen. Du finner utbildningen på Socialstyrelsens utbildningsportal.

Bilden visar två händer som tar en klick handdesinfektion ur en pumpflaska.
Till toppen av sidan