• Du har valt: Sörmland

Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Blodtrycksmätning, manuell

Att tänka på vid tillvägagångssätt

Silent gap

Framför allt vid högt blodtryck kan ett "silent gap" (auskultatoriskt gap) uppträda. Det innebär en tyst period mellan systole och diastole. De första ljuden kan uppfattas som störningar vilket medför att en hypertonidiagnos kan missas. För att undvika risken för felvärde och vara säker på att manschettrycket överstiger det systoliska blodtrycket bör man därför börja med en palpatoriskt blodtrycksmätning [3,10].

Oregelbunden hjärtrytm

Oregelbunden hjärtrytm (vanligast förmaksflimmer) försvårar blodtrycksmätningen. Skillnaderna i kamrarnas fyllnadstid, slagvolym och kontraktionskraft gör att blodtrycket varierar mellan hjärtslagen. På grund av dessa blodtrycksvariationer rekommenderas 2-3 mätningar vid varje mättillfälle och medelvärdet av dessa mätningar noteras. Vid arytmier, framför allt förmaksflimmer, når inte alla blodvågor ut i armarna, det vill säga hjärtats egentliga slagfrekvens är högre än den pulsfrekvens som kan kännas/höras i a. brachialis. Oregelbundenheten gör också att man ibland kan höra ett första slag och därefter uppstår en kort paus innan flera slag efter varandra hörs. Vid förmaksflimmer är det systoliska blodtrycket det värde då två slag i rad hörs. Studier har visat att automatiska blodtrycksmätare inte är helt tillförlitliga vid oregelbunden hjärtrytm. Vid förmaksflimmer rekommenderas därför alltid auskultatorisk blodtrycksmätning [32-36].

Vitrockshypertoni

Vitrockshypertoni innebär att patienten får ett falskt för högt blodtrycksvärde när de kommer till läkare eller annan vårdpersonal. Vid kontroller som görs på mottagning bör därför upprepade mätningar utföras eftersom blodtrycket ofta sjunker efter några minuter. Om blodtrycket ändå är fortsatt för högt rekommenderas att hemblodtrycksmätning eller ambulatorisk mätning utförs för att utesluta vitrockshypertoni (3, 4, 14, 17).

Teknisk påverkan

  • Det är viktigt att inte trycka stetoskopet för hårt mot artären. Då kan kärlet komprimeras och pulsljuden uteblir eller en virvelbildning uppstå som då felaktigt kan tolkas som pulsljud [3,10].
  • Visaren på manometern börjar ofta "slå" när man mäter blodtrycket. Det kan den göra högt över det systoliska värdet och går inte att använda som mätmetod.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan