• Du har valt: Sörmland
Sänggrindar

Sänggrindar - Översikt

Det saknas idag studier av god kvalitet för att kunna ge en tydlig rekommendation gällande nytta kontra risker med användandet av sänggrindar [1]. Sänggrindar kan ge vissa patienter ett gott skydd medan de kan vara direkt olämpliga för andra, till exempel patienter med förvirring eller demenssjukdom i kombination med ett riskfyllt beteende. Det är därför viktigt att ett beslut om sänggrind alltid bygger på en individuell analys av behov, eventuella risker samt reflektion kring alternativa lösningar.

Det är från vårdgivarens sida alltid viktigt att bedöma och se till syftet med sänggrindarna. Syftet med sänggrindarna ska vara att stödja, underlätta eller aktivera patienten. Det kan till exempel vara ökad trygghet vid sömn eller som lägesändring- och uppresningshjälpmedel. Är syftet däremot att begränsa patientens rörlighet eller hålla kvar en person i sängen handlar det istället om en begränsningsåtgärd, vilket saknar lagstöd enligt Socialstyrelsen.

Verksamheten ansvarar för att det finns rutiner för rengöring av hjälpmedel och utrustning. Läs mer i Vårdhandbokens texter om städning och rengöring.

Regionala tillägg

Beslut och samtycke

Vem som ansvarar för beslut om sänggrindar kan variera beroende på verksamheten. Efterfråga alltid vem som bär ansvaret inom din verksamhet.

Sänggrindar får endast användas efter samtycke från patienten. Ett samtycke kan vara muntligt, underförstått eller att vårdgivaren förutsätter att det är förenligt med patientens vilja [2,3].

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan