• Du har valt: Sörmland

SLS 2014:1 gäller generellt för denna sida.

Central och perifer smärtlindring

Läkemedel som används vid centrala och perifera blockader är lokalbedövningsmedel, opioider och α-agonister eller perifert verkande analgetika. Läkemedlen kan antingen kombineras eller användas vart och ett för sig.

Intermittent injektion i central eller perifer smärtlindringskateter

Intermittent injektion i smärtlindringskatetrar ges enbart vid speciella tillfällen, till exempel vid epidural smärtlindring vid förlossning eller postoperativt om patienten har en sårinfiltrationskateter. Om intermittenta injektioner ges epiduralt, intratekalt, intraartikulärt måste särskild noggrannhet till hygienrutiner följas på grund av risken för allvarlig infektion.

Gör så här

 1. Ta på engångs plastförkläde eller patientbunden skyddsrock.
 2. Desinfektera händerna.
 3. Dra upp läkemedlet i en spruta. Placera sprutan så spetsen inte kontamineras.
 4. Ta bort proppen från filtret.
 5. Tvätta fattningen på filtret med klorhexidinsprit 5 mg/mL eller desinfektionsmedel med motsvarande effekt. Låt lufttorka.
 6. Injicera läkemedlet.
 7. Sätt på en steril propp på filtret.

Intravenös smärtlindring via pump

Personal som ansvarar för pumpbaserad intravenös smärtbehandling ska ha genomgått utbildning avseende teknik och pumphantering.

Patientkontrollerad intravenös smärtbehandling (PCA)

En metod är PCA som innebär att patienten själv administrerar opioidläkemedel intravenöst via en programmerbar pump. Syftet med tekniken är patienten ska styra sin smärtlindring och direkt kunna få läkemedel vid upplevd smärta. Vid smärta trycker patienten på en bolus-knapp och pumpen ger en förinställd mängd läkemedel. Enbart patienter som kan förstå hur tekniken fungerar ska erbjudas PCA.

Esketamin/Ketamin

Esketamin/Ketamin är ett kortverkande anestesiläkemedel med smärtlindrande effekt som i låga doser kan användas som tilläggsbehandling när annan smärtlindring inte är tillräcklig. Läkemedlet administreras kontinuerligt via pump. Esketamin/Ketamin har ingen andningsdeprimerande effekt och ingen dämpande effekt på cirkulationen. I högre doser kan biverkningar uppstå i form av dubbelseende, mardrömmar, hallucinationer och förvirring.

Tillredning och hållbarhet för läkemedel

För att undvika risken för kontamination och risken för misstag bör läkemedelskassett/påse/spruta inte bytas oftare än vad som är angivet i den lokala anvisningar.

Vid behandling på några dagar kan beredning av läkemedelslösningar ske på vårdenheten i enlighet med rutiner för beredning av läkemedel för injektion/infusion. Hållbarheten är då vanligtvis 12 timmar.

Vid längre tids behandling ska läkemedel som är apotekstillverkat användas. Hållbarheten kan variera mellan olika tillverkare därför ska det finnas lokala anvisningar för bytesfrekvens.

Byte av läkemedelskassett/påse/spruta

Läkemedelskassetten/påsen/sprutan är alltid försedd med datum för sista förbrukningsdag vid förvaring i kylskåp. Kassettbyte bör göras senast när det återstår 10 mL av läkemedlet i kassetten/sprutan/påsen.

Kontrollera inför bytet att

 • patientens identitet överensstämmer med namn och födelsedatum på påsen/kassetten/sprutan
 • det är rätt läkemedel med rätt styrka
 • läkemedelsordinationen stämmer överens med inställningen på pumpen
 • sista förbrukningsdag på läkemedelskasetten/påsen/sprutan inte har passerat
 • administreringsättet i ordinationen är det som har angivits på kassetten, (epiduralt, intratekalt, eller annat administeringsätt).

Innan den nya kassetten/påsen/sprutan kopplas:

 1. Ta på engångs plastförkläde/patientbunden skyddsrock.
 2. Läs av och dokumentera pumpinställningarna.
 3. Desinfektera händerna. Skyddshandskar ska användas när risk finns för kontakt med blod eller likvor från patienten.
 4. Stoppa pumpen och stäng eventuell slangklämma mot patienten.
 5. Tvätta runt fattningen mellan förlängningsslangen/aggregatet och den gamla kassetten/påsen/sprutan med klorhexidinsprit 5 mg/mL eller medel med motsvarande effekt. Låt lufttorka.
 6. Ta bort den förbrukade läkemedelskassetten/påsen/sprutan och koppla på den nya kassetten/påsen/sprutan på förlängningsslangen/aggregatet utan att vidröra några kontaktytor.
 7. Återställ volyminställningen på pumpen.
 8. Datera och signera på kassett/påse/spruta och i patientjournalen. Om även förlängningsslangen/aggregatet behöver bytas ska fattningen mellan filtret och förlängningsslang/infusionsaggregat tvättas av med klorhexidinsprit 5 mg/mL eller medel med motsvarande effekt innan bortkoppling. Tiden när filtermynningen är öppen ska vara så kort som möjligt.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan