• Du har valt: Sörmland
Ögoninstrument, rengöring och desinfektion

Ögoninstrument, rengöring och desinfektion - Översikt

Inom ögonsjukvården används flera instrument som är i direkt kontakt med ögat. Vissa instrument är känsliga och kan lätt skadas om de inte hanteras varsamt i samband med rengöring och desinfektion.

Adenovirus och konjunktivit

Konjunktivit kan orsakas av ett antal bakterier och virus men det är framförallt adenovirus som har vårdhygieniskt intresse eftersom det kan spridas på ögonmottagningar, neonatala intensivvårdsavdelningar och äldreboenden [1,2].

Adenovirus kan spridas från en patient med konjunktivit upp till åtta dagar efter symtomdebuten och överlever under lång tid på instrument eller ytor [3]. Viruset kan därför spridas och infektera via otillräckligt desinfekterade ögoninstrument eller via personalens händer.

Förvara torrt

Förvara instrumenten torrt, rent och dammfritt och så att risken för kontamination via händer före användandet minimeras.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan