• Du har valt: Sörmland
Endoskop, rengöring och desinfektion av värmekänsliga endoskop

Endoskop, rengöring och desinfektion av värmekänsliga endoskop - Översikt

Flexibla endoskop är komplexa instrument som kräver noggrann rengöring och desinfektion mellan varje patient. Otillräcklig rengöring och desinfektion av endoskop kan äventyra patientsäkerheten med allvarliga konsekvenser som följd. Det är viktigt att kontinuerligt kontrollera endoskop och diskdesinfektorer för värmekänsliga endoskop för att förhindra vårdrelaterad smitta. Endoskop och tillbehör ska vara minst höggradigt rena (high level disinfection). Denna renhetsgrad uppnås genom en kvalitetssäkrad och validerad process i diskdesinfektor för värmekänsliga endoskop och för tillbehören i en diskdesinfektor.

Till en medicinteknisk produkt avsedd för flergångsbruk ska tillverkaren tillhandahålla information på svenska om hur rengöring, desinfektion och eventuell sterilisering ska utföras mellan varje användningstillfälle.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan