• Du har valt: Sörmland

Smittämne och sjukdom

Kikhosta orsakas av bakterien Bordetella pertussis. Sjukdomen börjar med okarakteristiska symtom från övre luftvägarna, lite hosta och lätt temperaturstegring, innan den karaktäristiska hostan bryter ut. Vuxna får ofta en lindrig sjukdomsbild men är ändå smittsamma. Sjukdomen kan vara farlig för barn under ett år [2,4]. Kikhosta är anmälningspliktig och smittspårningspliktig enligt smittskyddslagen (SFS 2004:168, HSLF-FS 2015:10).

Smittvägar

Bakterien finns i luftvägssekret och sprids huvudsakligen som droppsmitta men kan även spridas via kontaktsmitta. Den vanligaste smittrisken för vårdpersonal är nära kontakt med barn som har kikhosta. Efter sådan kontakt bör man vara uppmärksam på symtom och vid misstanke om kikhosta verifiera diagnosen.

Vaccination

Vaccin mot kikhosta ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Under perioden 1979-1995 gavs inte något kikhostevaccin så därför är många yngre till medelålders vuxna i Sverige ovaccinerade.

Praktiska råd för att förebygga smittspridning

Personal med kikhosta

  • Personal med misstänkt eller verifierad kikhosta ska inte vara i arbete [4].
  • Vid misstanke eller verifierad diagnos ska arbetsledaren underrättas.
  • Antibiotika kan ges till vårdpersonal för att minska smittsamhet.

Patient med kikhosta

  • Patient med kikhosta ska vårdas på enkelrum.
Till toppen av sidan