• Du har valt: Sörmland

Smittämne och sjukdom

Röda hund är en virussjukdom. Den är för de flesta en lindrig utslagssjukdom. Smittas en gravid kvinna kan barnet dock få mycket allvarliga missbildningar. Den förekommer sällan i Sverige tack vare bra vaccinationstäckning. Däremot är den vanlig i länder med låg vaccinationstäckning. Inkubationstiden är 14-21 dagar [2]. Röda hund är anmälningspliktig och smittspårningspliktig enligt smittskyddslagen (SFS 2004:168 HSLF-FS 2015:10).

Smittväg

Röda hund sprids som en dropp- och kontaktsmitta via luftvägssekret.

Vaccination

Det finns ett effektivt vaccin mot röda hund som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet.

Praktiska råd för att förebygga smittspridning

Vårdpersonal bör vara immuna (vaccinerade eller genomgången sjukdom). Icke immun personal bör erbjudas vaccination. Då vaccinet innehåller levande virus, ska inte vaccinationen ges under pågående graviditet. Vid tveksamheter om immunitet kan blodprov för kontroll av antikroppar tas.

Personal med röda hund

  • Personal med röda hund ska inte vara i arbete. Rådgör med vårdhygienisk enhet eller infektionsklinik innan återgång till arbete.

Patient med röda hund

  • Patient med röda hund ska vårdas i enkelrum.
  • Gravid personal med tveksam immunitet får inte vårda patienter med röda hund (AFS 2018:7).
  • Om icke-immun personal har vårdat smittsam patient kan avstängning bli aktuell. Kontakta infektionsklinik eller vårdhygienisk enhet.
Till toppen av sidan