• Du har valt: Sörmland
Huddesinfektion

Ingrepp med liten risk för infektion

PVK

Infektionsrisken är liten vid inläggning av PVK, förutsatt att huden desinfekteras. 

Utförande

  • Använd sterila, medicintekniska produkter och tillämpa aseptisk teknik.
    Använd klorhexidinsprit: Klorhexidinglukonat 5 mg/mL i kombination med etanol 70% alternativt klorhexidinglukonat 20 mg/mL i kombination med 70% isopropanol eller annat huddesinfektionsmedel med motsvarande effekt [2].
  • Gnid med ordentligt genomblöt tork eller kompress under minst fem sekunder och låt därefter lufttorka. Det saknas data för hur lång tid huden behöver gnidas. Fem sekunder bedöms kunna fungera i praktiken. För att alkoholen ska hinna verka ska huden därefter vara fuktig under minst 30 sekunder [3].
  • Tillämpa aseptisk teknik, vilket innebär att huden där kanylen penetrerar efter desinfektionen inte får beröras med händer eller osterila handskar, till exempel för att kontrollera blodkärlets placering. Sker detta måste hudområdet desinfekteras på nytt.

Vid byte av förband omkring PVK är det som regel inte nödvändigt att utföra huddesinfektion, men eventuellt blod på huden bör torkas bort. Då kan med fördel en tvätt-tork med desinfektionsmedel användas.

Alternativa medel vid leveransproblem eller allergi mot klorhexidinsprit

Vid långvarigt leveransproblem av klorhexidinsprit kan ett huddesinfektionsmedel baserat på povidon-jod i kombination med alkohol vara ett bra alternativ (licenspreparat). Povidon-jod har liksom klorhexidin långtidseffekt. Annat möjligt ersättningsmedel kan vara etanol cirka 70-80% utan klorhexidin, isopropanol cirka 60% utan klorhexidin eller annat alkoholbaserat huddesinfektionsmedel med motsvarande antibakteriell förmåga. Dessa medel saknar långtidseffekt vilket är en nackdel vid kvarvarande främmande material, till exempel en PVK.

Vid allergi mot klorhexidin kan förutom ovanstående ersättningsmedel även teknisk sprit användas (denaturerad etanol). Om inget annat finns till hands kan ett alkoholbaserat medel avsett för handdesinfektion vara ett alternativ.

Injektioner och blodprovtagningar

Vid venprovtagning och kapillärprovtagning och vid injektioner subkutant eller intramuskulärt saknas evidens avseende nyttan av huddesinfektion. Det finns inte heller några bra uppföljande studier avseende risken för infektion om huddesinfektion inte utförs. Inom sjukvården finns många patienter med nedsatt immunförsvar. Därför rekommenderas att huddesinfektion som regel utförs inom sjukvården inför provtagning och injektioner som sker via huden, till exempel intramuskulära injektioner, injektioner av kortison omkring muskelfästen med mera.

Undantag kan ibland göras. Huddesinfektion är inte nödvändig vid subkutan injektion av läkemedel, till exempel insulin, antikoagulantia eller smärtstillande. Infektionskomplikationer är ytterst ovanliga i dessa fall och det saknas studier som visar att huddesinfektion har betydelse.

Vaccinationer kan ges till majoriteten av alla människor utan föregående huddesinfektion. Huddesinfektion är inte medicinskt motiverad på grund av till exempel hög ålder, graviditet, välreglerad diabetes mellitus, hypertoni, kroniska hjärtkärlsjukdomar, kronisk lever- eller njursvikt. Ett fåtal människor har så nedsatt immunförsvar att huddesinfektion skulle kunna motiveras vid vaccination. Det kan till exempel röra sig om patienter med immunbristsjukdomar, patienter med lymfom eller blodcancer, patienter som behandlas med immunsuppresiva medel eller med hög dos kortison. Det är upp till varje vårdgivare och i slutändan varje läkare som ordinerar vaccination att avgöra i vilka fall huden bör desinfekteras före vaccination.

Vid desinfektion inför provtagning eller injektion när inget främmande material ska ligga kvar är etanol 70-80% alternativt isopropanol cirka 60% fullgoda alternativ till klorhexidinsprit.

Utförande

  • Använd sterila medicintekniska produkter och tillämpa aseptisk teknik.
  • Använd etanol 70-80% alternativt isopropanol cirka 60% eller annat desinfektionsmedel med motsvarande effekt [2].
  • Gnid med ordentligt genomblöt tork eller kompress under minst 5 sekunder och låt därefter lufttorka. Det saknas data för hur lång tid huden behöver gnidas, 5 sekunder bedöms kunna fungera i praktiken. För att alkoholen ska hinna verka ska huden därefter vara fuktig under minst 30 sekunder [3].
  • Tillämpa aseptisk teknik, vilket innebär att huden där kanylen penetrerar efter desinfektionen inte får beröras med händer eller osterila handskar, till exempel för att kontrollera blodkärlets placering. Sker detta måste hudområdet desinfekteras på nytt.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan