• Du har valt: Sörmland
Huddesinfektion

Ingrepp med stor risk för infektion

Utförande

  • Använd sterila medicintekniska produkter och tillämpa aseptisk teknik.
  • Använd klorhexidinsprit: Klorhexidinglukonat 5 mg/mL i kombination med etanol 70%, alternativt klorhexidinglukonat 20 mg/mL i kombination med 70% isopropanol eller annat desinfektionsmedel med motsvarande effekt [2].
  • Gnid med ordentligt genomblöt tork eller kompress under minst 30 sekunder och låt därefter lufttorka. Det saknas data för hur lång tid huden behöver gnidas, 30 sekunder ger säkerhetsmarginal och bidrar till att huden hålls fuktig tillräckligt lång tid, minst två minuter [3-6].
  • Alternativt kan desinfektionen med fördel utföras i två omgångar. Gnid då med ordentligt genomblöt tork eller kompress under minst 15 sekunder, låt huden lufttorka och upprepa därefter samma procedur igen med efterföljande lufttorkning av desinfektionsområdet. Huden bör vara fuktig i minst 2 minuter totalt sett [3-6].
  • Desinfektera med marginal det område som kommer att hamna under förband.
  • Tillämpa aseptisk teknik, vilket innebär bland annat att det hudområde som desinfekteras inte får beröras med händer eller osterila handskar, till exempel för att kontrollera blodkärlets placering. Sker detta måste hudområdet desinfekteras på nytt. Sterilt material ska bevaras sterilt vid handhavandet.

Vid omläggningar

Huddesinfektion med klorhexidinsprit ska utföras även vid omläggning av insticksställe för alla ovanstående typer av katetrar. Gnid in med tork eller kompress under minst 30 sekunder och låt därefter lufttorka. Behöver inte utföras i två omgångar som vid kateterinläggning.

Alternativa medel vid leveransproblem eller allergi mot klorhexidinsprit

Vid långvarigt leveransproblem av klorhexidinsprit kan ett huddesinfektionsmedel baserat på povidon-jod i kombination med alkohol vara ett bra alternativ (licenspreparat). Povidon-jod har liksom klorhexidin långtidseffekt [7]. Annat möjligt ersättningsmedel kan vara etanol cirka 70-80% utan klorhexidin, isopropanol cirka 60% utan klorhexidin eller annat alkoholbaserat huddesinfektionsmedel med motsvarande antibakteriell aktivitet. Dessa medel saknar långtidseffekt vilket är en nackdel vid kvarvarande främmande material, till exempel en CVK.


Vid allergi mot klorhexidin kan förutom ovanstående ersättningsmedel även teknisk sprit användas (denaturerad etanol). Om inget annat finns till hands kan ett alkoholbaserat medel avsett för handdesinfektion vara ett alternativ.

Klorhexidintvål

Klorhexidintvål som alternativ eller komplement till klorhexidinsprit i samband med inläggning eller omläggning av kärlkatetrar kan inte rekommenderas. Detta eftersom det inte finns studier och evidens för klorhexidintvål som enda medel, vilket det gör för klorhexidinsprit.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan