• Du har valt: Uppsala län

Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Vårdhandboken i praktiken

Patientsäkerhet och åtgärdspaket för att minska vårdskador

För att stödja hälso- och sjukvården i arbetet att förebygga vårdskador har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tidigare tillhandahållit nio åtgärdspaket inom ett antal riskområden. Innehållet har byggt på evidensbaserade åtgärder som regelbundet behöver revideras. SKR har därför tillsammans med Vårdhandboken arbetat för att ersätta åtgärdspaketen med aktuella texter i Vårdhandboken. Vårdhandbokens ämnen revideras årligen av respektive ämnesförfattare.  

Riskområden inom patientsäkerhet
Tidigare åtgärdspaket Vårdhandbokens texter
Fall och fallskador Fallprevention
Infektioner vid centrala venösa infarter         Central venkateter
PICC-line
Subkutan venport 
Läkemedelsfel i vårdens övergångar Riskbedömning för patient vid läkemedelshantering
Läkemedelsrelaterade problem Läkemedelshantering
Munhälsa Munhälsa
Postoperativa sårinfektioner Operationssjukvård
Trycksår Trycksår
Undernäring Nutrition
Vårdrelaterade urinvägsinfektioner  Kateterisering av urinblåsa 
Till toppen av sidan