• Du har valt: Uppsala län
Sårbehandling

Arteriella bensår

Allmänt om bensår

Bensår definieras som ett sår nedanför knäet som inte har varit läkt under de senaste sex veckorna. I definitionen inkluderas även fotsår.

Fastställ orsak till bensår

Orsaken till bensåret ska alltid fastställas av läkare eftersom diagnosen styr den fortsatta behandlingen. Svårläkta sår på benen kan ha en rad olika orsaker. Vanligast är venös insufficiens, men såren kan också bland annat bero på arteriell cirkulationsstörning, vaskulit och diabetes. I vissa fall kan såret bero på en malignitet som kan vara primär eller ha utvecklats i ett svårläkt sår.

Arteriella bensår

Vid arteriella sår är anamnesen är viktig och rökning efterfrågas alltid. Sår som beror på förträngning av benets artärer är oftast smärtsamma. Smärtan ökar vid högläge och lindras av att benet sänks. Såren ser ofta torra och utstansade ut och kan sitta både på underbenet och på foten. Svarta nekroser kan vara ett tecken på arteriell cirkulationsstörning.

Svårighet att uppfatta pulsationer i foten ska styrkas genom mätning av ankel-/armtrycksindex. Läs mer om ankel-/armindex i texter om Ankeltryck och ankel-/armtrycksindex. När den perifera arteriella cirkulationen ger symtom, eller vid ankeltryck under 80 mm Hg, bör patienten remitteras till en kärlkirurg.

Ödem

Ödem hos patienter med nedsatt arteriell cirkulation kan i vissa fall behandlas med pumpstövel, intermittent kompression. Denna behandling ska dock alltid ordineras av läkare. Det finns också en fotpulsator som påverkar ödemtömninen utan att förorsaka ocklusion av artärer i benet.

Välj alltid en kortsträcksbinda när lindning har ordinerats för ett ben med nedsatt arteriell cirkulation. Välj pumpstövelbehandling alternativt fotpulsator om patienten inte är rörlig.

Tänk på att patienten kan känna smärta när benet lindas. Detta är ett varningstecken. Balansen mellan en effektiv ödembehandling och bibehållen cirkulation i benet är svår och kräver stor vana och gott omdöme. Kontrollera tårnas färg och temperatur.

Omläggning

Vid arteriella sår används oftast torrt förband eller salvkompress. Om såren fuktar används exempelvis hydrofiberförband, alginat- eller polyuretanskumförband.

  1. Tänk på att ge smärtlindring före omläggningen.
  2. Tillämpa ren rutin om inte såren står i förbindelse med en led eller annan djupare normalt steril vävnad. Annars gäller steril rutin. Läs mer om ren rutin i texten Såromläggning vid ren rutin.
  3. Låt eventuella torra svarta nekroser, exempelvis på svarta tår, ramla bort av sig själva "spontamputeras". Om nekrosen är fuktig eller "gungar" kan detta bero på infektion. Kirurgisk revision ska då ske. 
  4. Rensa upp såret försiktigt vid fuktiga nekroser. Använd eventuellt surfaktantlösning för rengöring till exempel flytande sårrengöring (eller gel).
  5. Lägg om med torrt förband. Next Generation Antiseptic Dressing med silver kan användas under en begränsad period.

Vid diabetesrelaterade sår där arteriell kärlproblematik och/eller infektion misstänks, rekommenderas att patienterna vid tidig observans av tecken på komplikationer remitteras till multiprofessionellt team enligt nationella rekommendationer.
Vid tecken på infektion använd antiseptiskt förband av typen PHMB, silver, jod eller honung. Svampinfektioner mellan tårna förebyggs med hydrofobt förband.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan