• Du har valt: Uppsala län
Sårbehandling

Såromläggning vid ren och steril rutin

Sårbehandling vid ren rutin

Arbeta hela tiden aseptiskt och växla inte mellan smutsigt och rent arbete. Byt handskar mellan smutsigt och rent arbete. Hantera handskarna så att renheten kan garanteras. Plocka inte i materialet du ska använda med förorenade handskar. Händer ska vara nyspritade för att materialet inte ska kontamineras.

 

 1. Desinficera händer och underarmar. Ta på handskar. Rengör uppduknings yta med ytdesinfektion innehållande tensider.
 2. Ta av använda handskar. Desinficera händer och underarmar.
 3. Duka upp höggradigt rena instrument, sterila förband och övrigt material som behövs. Lägg allt lätt åtkomligt på den rengjorda ytan alternativt rent underlägg.
 4. Ta på förkläde.
 5. Desinficera händer och underarmar och ta på handskar.
 6. Ta bort det använda förbandet.
 7. Ta av använda handskar, desinficera händer och underarmar.
 8. Ta på handskar
 9. För optimal rengöring duscha om möjligt såret i kroppstempererat kranvatten alternativt tappa upp vattnet genom att spola ur kranen en minut.
 10. Blöt kompresser och rengör sår och omgivande hud. Var observant på om du tagit i duschmunstycket eller kranen då ytterligare desinfektion av händer och byte av handskar blir nödvändig.
 11. Ta av använda handskar, desinficera händer och underarmar.
 12. Ta på handskar
 13. Vid behov behandla omgivande hud med kräm och/eller hudskydd.
 14. Ta av använda handskar, desinficera händer och underarmar.
 15. Vid applicering av förband. Ta eventuellt på handskar. Handskar används enbart om du riskera att komma i kontakt med såryta eller skadad hud i samband med applicering.
 16. Desinficera händer och underarmar.

Efter såromläggningen

 1. Omhänderta det använda engångsmaterialet, instrument och smutsigt omläggningsmaterial omedelbart efter avslutad rengöring eller omläggning.
 2. Avfallet slängs vanligtvis i en soppåse som hushållsavfall.
 3. Rengör och desinfektera material för flergångsbruk.
 4. Punktdesinfektera de arbetsytor som har använts under såromläggningen med med ytdesinfektion innehållande tensider.
 5. Desinfektera händer och underarmar.

Såromläggning vid steril rutin

Följ enhetens fastlagda omläggningsrutiner för olika typer av sår.

Arbeta sterilt. 

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan